Putujúci za trpiacich

„V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.“ Aj v našej farnosti funguje už niekoľko rokov spoločné získavanie odpustkov, v Dňoch  pred sviatkom všetkých svätých boli rady pred spovednicou nekonečné. Každý z nás chcel pomáhať našim blízkym, ktorí sú možno ešte v očistci. Vo sviatok všetkých svätých sme sa stretli pri hlavnom kríži na cintoríne pri spoločnej modlitbe za zomrelých. Ostatné dni oktávy sme po večernej svätej omši spoločnou modlitbou ruženca  putovali od kostola na cintorín. Putujúca cirkev putovala, aby skrátila utrpenie cirkvi trpiacej. V tomto roku nám počasie neprialo, pršalo takmer počas všetkých dní oktávy, no zároveň nám pochmúrnosť vonku pripomínala, ako musia trpieť duše v očistci, ktoré ešte nemôžu vidieť Boha z tváre do tváre.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required