Eucharistia

Eucharistia je prameňom a vrcholom života Cirkvi, je zhrnutím a súhrnom našej viery, je osobným stretnutím sa so samým pôvodcom a darcom všetkých milostí – s Ježišom Kristom.

Eucharistia je prepodstatnenie (premena podstaty) chleba a vína na Kristovo Telo a Krv. Je to sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus je opravdivo prítomný pod spôsobom chleba a vína so svojím Telom a Krvou, aby sa obetoval nekrvavým spôsobom nebeskému Otcovi a veriacim sa dával za pokrm duše a dával im účasť na Božom živote.

Prijímanie Eucharistie pre deti nie je nutné k spáse. Tam postačuje krst. U dospelého je nevyhnutnosť príkazu: “Ježiš im povedal: „Veru, veru hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6,53).” Povinnosť začína vekom rozlišovania, t. j. užívania rozumu (okolo siedmeho roku veku). Platne a dovolene sa prijíma pod jedným spôsobom, aj pod oboma spôsobmi (pri slávnostných príležitostiach). Pod spôsobom chleba možno prijať celé ovocie milosti Eucharistie. Z pastoračných dôvodov sa v latinskom obrade táto forma prijímania právoplatne ustálila ako najbežnejšia.

Prijímateľ Eucharistie
Platne prijímať Eucharistiu môže každý pokrstený človek v stave pozemského putovania (aj dieťa), ktorý je na to disponovaný (- nemá ťažký hriech, má úmysel prijať túto sviatosť) a verí v to čo prijíma.
Nesmú prijímať exkomunikovaní (vylúčení) z Cirkvi, postihnutí kánonickým (cirkevným) trestom a tvrdošijne zotrvávajúci v zjavne ťažkom hriechu.
Prijímateľ v stave ťažkého hriechu si musí pred prijatím vykonať sviatosť zmierenia. Pred prijímaním máme dodržať „eucharistický pôst“ – 1 hodinu pred prijatím Eucharistie sa zdržať požívania jedla a nápojov okrem čistej vody a liekov.
Hodne prijíma ten, kto prijíma v stave milosti posväcujúcej a so zbožným úmyslom. Nehodne prijatá Eucharistia je svätokrádežou (1 Kor 11,27-29).

Príprava na prvé prijatie Eucharistie – Svätého prijímania v našej farnosti prebieha každý rok. Začiatok prípravy je v septembri a zavŕšená príprava je slávnosťou Prvého sv. prijímania v máji. V príprave sú žiaci tretieho ročníka a starší, ktorých v septembri prihlásili rodičia odovzdaním vyplnenej prihlášky osobne miestnemu kňazovi. Príprava prebieha na hodinách náboženstva a na detských sv. omšiach konaných každú stredu (mimo prázdninových dni) vo farskom kostole. Deti sa môžu zapojiť do spevokolu, ktorý spieva pri týchto sv. omšiach. Deti počas celého školského roka majú možnosť a odporúča, sa zapojiť do modlitieb krížovej cesty, modlitby ruženca, farských aktivít, farského výletu a pod. Deti dostávajú úlohy v podobe krížoviek, konania dobrých skutkov a iných aktivít. Príprava k prvému sv. prijímaniu je zároveň prípravou na sviatosť zmierenia, sv. spoveď. V sobotu pred slávnosťou prvého sv. prijímania si deti vykonajú prvú svätú spoveď.

Your email will not be published. Name and Email fields are required