Chcete uzavrieť sviatostné manželstvo

Čo je potrebné k nahláseniu sobáša?
O cirkevný sobáš požiadajú snúbenci čím skôr, no najmenej 3 mesiace pred sobášom. Snúbenci nahlásia kňazovi dátum a čas sobáša.

Na matričnom úrade v Kamenici nad Cirochou vyplnia Žiadosť o uzavretie manželstva (štátnu zápisnicu). K tomu potrebujú rodné listy a platné občianske preukazy.

Telefonicky sa dohodnú s kňazom, kedy prídu na faru spísať cirkevnú zápisnicu. So sebou prinesú vypísanú žiadosť z matriky a krstné listy (len tí, ktorí nie sú pokrstení v našej farnosti). Krstný list nesmie byť s dátumom vystavenia starším ako 3 mesiace. Ohlášky sú tri nedele pred sobášom. Do inej farnosti ich posielame poštou. Snúbenci sa s kňazom dohodnú na predmanželskej príprave (náuke). Najneskôr týždeň pred sobášom prinesú údaje o svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa bydliska). Svedok musí mať najmenej 18 rokov.

Predmanželská príprava (náuka)
Od snúbencov sa vyžaduje, aby pred uzavretím manželstva absolvovali predmanželskú prípravu (náuku). Snúbenci z našej farnosti absolvujú snúbenci náuku vo farnosti Snina – Povýšenie sv. Kríža, nakoľko sa odporúča stretnutie s lekárom, psychológom a staršími manželmi. Dostanú potvrdenie o absolvovaní náuk. Ak snúbenci žijú dlhodobo mimo územia svojej farnosti môžu absolvovať prípravu (náuku) vo farnosti svojho aktuálneho pobytu. Po jej absolvovaní prinesú od tamojšieho kňaza potvrdenie. Náuka pred uzatvorením sviatosti manželstva môže byť absolvovaná aj niekoľko mesiacom pred sobášom.

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

Víkendový kurz bez ubytovania
Trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

Večerný kurz
Je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať , zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

Víkendový kurz s ubytovaním
Zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:
víkendový kurz bez ubytovania: 10.01. – 12.01.2020 v Snine
víkendový kurz bez ubytovania: 28.02. – 01.03.2020 v Belej nad Cir.
večerný kurz 06.03. – 03.04.2020 v Snine
víkendový kurz bez ubytovania: 17.04. – 19.04.2020 v Kamenici n/Cir.
víkendový kurz bez ubytovania: 26.06. – 28.06.2020 v Snine
víkendový kurz s ubytovaním: 24.07. – 26.07.2020 na chate
víkendový kurz bez ubytovania: 18.09. – 20.09.2020 v Snine
víkendový kurz bez ubytovania: 11.12. – 13.12.2020 v Snine

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Dubjakových, prípadne na č.tel: 0915 905 708 alebo email: dubjak.jan@gmail.com

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Your email will not be published. Name and Email fields are required