Kostol svätého Jana Nepomuckého

Kostol svätého Jana Nepomuckého

V roku 1691 vykonal Michal Sorger, opát Opátstva svätého Juraja de Szerencs, vizitáciu (cirkevnú návštevu) Zemplínskej stolice a počas nej navštívil aj farnosť Dlhé nad Cirochou. V tom čase Kamienka bola filiálkou farnosti v Dlhom n. Cir. V zázname tejto vizitácie je krátka poznámka, že Kamienka nemá kostol.

Kamiensky rímskokatolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého je postavený v klasicistickom štýle. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, pristavenou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je krytý pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Na západnej strane interiéru je vstavaný chór. Hladké fasády sú zakončené oknami s klenákmi. Veža je včlenená kordónovou rímsou a na hornej časti nárožnými pilastrami. Z pôvodného zariadenia kostola sa zachovali len olejomaľby – Zvestovanie (metercia ) z roku 1784 a značne premaľovaný obraz svätého Jána Nepomuckého pred kráľom z druhej polovice 19. storočia. V roku 1892 bol kostol opravovaný z nákladov veriacich a v roku 1913 z vnútra vymaľovaný. (zdroj: http://www.kamienka.sk)

Kostol svätého Jana Nepomuckého

Kostol svätého Jana Nepomuckého na mape

{mosmap width=500|height=400|lat=48.909096 |lon=21.998102|zoom=15|zoomType=Large|zoomNew=0|mapType=Hybrid|
showMaptype=1|overview=0|text=Kostol svätého Štefana
|lang=“}

 

O soche svätého Jána Nepomuckého v Kamienke

V roku 2010 sa začala rozsiahla rekonštrukcia Rímskokatolického kostola mučeníka sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Farská rada spolu so správcom farnosti dekanom Jaroslavom Naščákom rozhodla, že rekonštrukčné práce budú vykonané na interiéri kostola, vonkajší  vzhľad to je znova omietka, odvodnenie kostola a ku kostolu sa pribuduje nová sakristia. Bolo potrebné zbúrať staré murivo pôvodnej sakristie a ku kostolu pribudovať novú priestrannejšiu miestnosť pre potreby prezliekania farára, miništrantov a kostolníka.

Ďalej boli vykonané reštauračné práce na celom oltári. Soche Panne Márii, ktorá tvorí dominantu oltára bol daný nový vzhľad v podobe novej maľby. Takisto bola zreštaurovaná socha Lurdskej Panny Márie (obidve sochy sú zhotovené z lipového dreva).

Na mieste sv. Jána Nepomuckého bola uložená menšia sadrová socha, pod ktorú sa podkladal podstavec, aby svojou výškou ladila s ostatnými sochami na oltári. Z tohto dôvodu bola navrhnutá dekanovi Jaroslavovi Naščákovi, správcovi farnosti, možnosť vyhotoviť novú sochu sv. Jána Nepomuckého z lipového dreva. Iniciatívy sa ujal Ing. Ján Kormucik, ktorý zapezpečil lipové drevo z Vojenských lesov a majetkov, š.p. Kamenica nad Cirochou, prostredníctvom samotného riaditeľa Ing. Antona Bodnára. K jeho vysušeniu došlo na píle v Dlhom nad Cirochou u majiteľa Ing. Štefana Nemčíka, ktorý zabezpečil jeho porez.

Za výrobcu sochy bol navrhnutý mladý rezbár Mário Kutarňa z Humenného, ktorý vypracoval model sochy v zmenšenej mierke a ten dal posúdiť správcovi farnosti a farskej rade. Keďže ohlas na kvalitu vypracovaného modelu mal pozitívny charakter, mohlo sa začať s jej výrobou. Porezané drevo sa nanovo rozpílilo na hranolky, ktoré sa potom lepili do jedného bloku vhodného na vyrezávanie sochy. Tieto práce sa vykonávali v obci Ľubiša u súkromnej osoby podnikajúcej s drevom.

Celkové vyrezávanie sochy prebiehalo po dobu dvoch rokov. Medzitým došlo k úmrtiu správcu farnosti dekana Jaroslava Naščáka 26.05.2011, ktorý sa už jej vysvätenia nedožil.

Nový správca farnosti farár Mgr. Peter Sepeši od prvej chvíle pôsobenia žiadal rezbára o urýchlené dokončenie prác na soche, vzhľadom na značné predĺženie dohodnutého termínu. Po viacnásobných urgovaniach a spoločných  návštevách u rezbára, bol určený konečný termín. Jej vysvätenie bolo naplánované na odpustovú slávnosť v Kamienke, na sviatok Nanebovstúpenia Pána.

Tak sa aj stalo na odpustovú slávnosť v nedeľu dňa 20. mája 2012, ktorú celebroval kaplán Mgr. Martin Škvarla z farnosti Všetkých svätých z Humenného za doprovodu farára Mgr. Petra Sepešiho, bola socha vysvätená, ale nebola vyzdvihnutá na oltár. Miesto na oltári bolo prázdne a socha bola umiestená na vyššom podstavci pred oltárom počas celej odpustovej slávnosti.

Starosta obce Ing. Benjamín Bláha na záver odpustovej slávnosti poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto prekrásneho diela a správcovi farnosti Mgr. Petrovi Sepešimu podaroval model drevenej sošky v zmenšenej mierke, podľa ktorej rezbár dielo vyrobil ako pamiatku od veriacich obce z Kamienky.

Keď v priebehu nasledujúceho týždňa po večernej sv. omši sme chceli spolu s pánom farárom umiestniť sochu na jej miesto, zistili sme, že je trošku priveľká a jej usadenie do výklenku na oltári pôsobí akosi natesno. Bolo potrebné ubrať z miery podstavca, na ktorom socha stála.

Stalo sa tak a o týždeň na Turičnú nedeľu 27.05.2012, upravená socha sv. Jána Nepomuckého, patróna kostola v Kamienke s definitívnou platnosťou bola umiestnená na oltár. Stojí tam dodnes a krášli prekrásny kostolík postavený našimi predkami pri potoku Rika, aby ho strážil mučeník sv. Ján Nepomucký.

Napísal Ing. Mgr. Ján Kormucik

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.