História farnosti

Až do roku 1942 bola duchovná správa obce Kamenica ad Cirochou pod správou farnosti Dlhé nad Cirochou, ktorá bola zriadená ešte niekedy v stredoveku, ako to dosvedčujú mnohé kánonické vizitácie tejto farnosti. V spomínanom roku 1. februára 1942 bola zriadená v Kamenici tzv. Capellaniae expositae, teda miestna kapelánia. Za prvého miestneho kaplána bol menovaný vdp. Juraj Macák, ktorý bol predtým kaplánom v Prešove. Nový duchovný spolu s veriacimi postavil novú farskú budovu s jedným poschodím, ktorú slávnostne požehnal 23. Októbra 1943 v tom čase prešovský apoštolský administrátor Mons. Jozef Čársky. Zaujímavosťou z tohto obdobia je vysťahovanie mnohých veriacich dediny spolu so svojím duchovným do lesa v čase, keď sa blížil front ku koncu druhej svetovej vojny. V lese umiestnili obraz Pany Márie, kde mávali aj sv. omše. Tradície putovania k tomuto obrazu pretrvala až dodnes a patrí k neodmysliteľnej súčasti života našej farnosti. Za pôsobenia Juraja Macáka sa v roku 1946 konali ešte ľudové misie, ktorých sa podľa kroniky zúčastnilo značné množstvo veriacich z dediny, ale i z okolia.

V roku 1951 do dediny prichádza nový duchovný správca kaplánky, vdp. Jozef Ilavský, ktorý tu ale nepôsobil dlho, keďže už koncom roka 1951 bol internovaný v PTP.

Tak hneď v nasledujúcom roku 1952, košický biskup Mons. Jozef Čársky menoval za nového správcu vdp. Antona Székelyho, ktorý tu pôsobil až do roku 1973. Počas jeho pôsobenia sa pristúpilo k reštaurácii kostola zvonku, dobudovaniu veže kostola, inštalácii nového organu a oprave farskej budovy s tým, že sa postavili aj nové časti. Pôsobenie tohto kňaza vo farnosti je vyčerpávajúco zdokumentované v kronike farnosti, keďže tento kňaz mal sklony k histórii a jej štúdiu.

Po ňom v roku 1973 na jeho miesto ako správca prichádza vdp. Pavol Greško, ktorý tu pôsobil až do roku 1990. Aj počas jeho služby sa s prispením úsilia veriacich podarilo vymeniť krytinu strechy kostola.

Po tom čo vdp. Greško odišiel do dôchodku, na jeho miesto v roku 1990 prišiel 3. júna vdp. Štefan Gábor. Hneď v prvom roku jeho pôsobenia sa uskutočnila komplexná interiérová oprava chrámu sv. Štefana a farnosť začali pravidelne navštevovať osobnosti cirkevného života. Niekoľkokrát farnosť navštívili biskupi, aby udelili sv. birmovania, ktorá sa v období komunizmu až tak často ako dnes neudeľovala. 1. júna. 1998 bol kánonicky právny status Kamenice nad Cirochou ako miestnej kapelánie zmenený na farnosť.

Ďalšia významná zmena sa udiala v roku 2003, keď ku farnosti Kamenica nad Cirochou bola pridelená filiálna obec Kamienka. Do roku 1802 bola Kamienka filiálkou farnosti v Dlhom nad Cirochou. V roku 1802 bola zriadená duchovná správa v Ptičom a v tom roku sa Kamienka stala filiálkou novovzniknutej farnosti Ptičie. Tento stav trval vyše 200 rokov – až do roku 2003, kedy z rozhodnutia košického ordinára Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa a metropolitu bola Kamienka odčlenená od farnosti Ptičie a priradená k farnosti Kamenica nad Cirochou.

V roku 2005, konkrétne 1. júla, do farnosti prichádza nový kňaz, vsdp. Jaroslav Naščák, ktorý dovtedy pôsobil ako farár-dekan v Sabinove. Počas jeho pôsobenia sa uskutočnili dve sv. birmovania, farnosť navštívil J.Em. Jozef kardinál Tomko. V roku 2008 za úctyhodný krátky čas prebehla koplexná vnútorná oprava chrámu, nová elektroinštalácia, umiestnil sa rekonštruovaný pôvodný klasicistický oltár sv. Štefana, taktiež nový pevný oltár s ambónou a dňa 22.11.2008 bol Mons. Aljzom Tkáčom, košickým arcibiskupom – metropolitom chrám slávnostne konsekrovaný. Pôsobenie vdp. Jaroslava Naščáka vo veku 60 rokov náhle ukončil jeho nečakaný odchod do večnosti dňa 26. mája 2011. Za nového správcu farnosti a duchovného otca bol menovaný dňa 15. júna 2011 vdp. Peter Sepeši, ktorý vo farnosti pôsobí dodnes.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required