Rok viery

Na ceste do Roku viery

Tento rok 2012 ohlásil Svätý Otec Benedikt XVI. Apoštolským listom Porta fidei Rok viery.
„Dvere viery“, ktoré vedú do života spoločenstva s Bohom a umožňujú vstúpiť do jeho Cirkvi, sú pre nás stále otvorené. Ich prah je možné prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slovo a srdce sa  nechá formovať premieňajúcou milosťou. Prejsť nimi značí vydať sa na cestu, ktorá trvá po celý život. Začína sa krstom a končí sa prechodom cez smrť do večného života. Každý človek je pozvaný objaviť cestu viery, aby čoraz viac objavoval a dával najavo radosť a nové nadšenie zo stretnutia s Kristom. Aj dnešný človek môže pocítiť túžbu pristaviť sa – tak ako Samaritánka pri studni – a počúvať Ježiša, ktorý nás pozýva, aby sme v neho uverili a čerpali z prameňa živej vody. Potrebujeme znovu nájsť ochotu sýtiť sa Božím slovom a chlebom života – darmi ponúkanými na posilnenie všetkým jeho učeníkom.
V tomto pozemskom čase žijeme „s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“.
Viera totiž rastie, keď sa odovzdáva ako skúsenosť milosti a radosti. Zverme tento čas milosti Božej Matke, vyhlásenej za „blahoslavenú“, lebo „uverila“. Vydajme sa spolu s ňou v tomto jubileu na dosahovanie stále zrelšej viery.       
Ján Ďurica SJ  (krátené)

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required