Spojme sa – “MODLITEBNÁ REŤAZ”

Počas prvej vlny pandémie, keď sme v našich kostoloch nemali verejné sv. omše, mali sme celodenné adorácie, kde sme sa počas celého dňa striedali po hodinke. V týchto dňoch prežívame znova čas, keď sa nemôžeme zúčastňovať liturgických slávení, ale nie je dovolené ani otvoriť kostol, alebo zúčastniť sa na adoráciách. Využime teda tie možnosti, ktoré nám nemôže zobrať ani vážna epidemiologická situácia. Spojme sa v modlitbe.

Možnosť ako sa spojiť s veriacimi našej farnosti v prosbách o ochranu a o ukončenie pandémie je zapojenie sa do modlitebnej časovej reťaze. Tak ako sme pred pár mesiacmi mohli v kostole adorovať pred Sviatosťou oltárnou jednu hodinu dňa, tak sa môžeme zapojiť do modlitby svojou hodinkou aj teraz. Stačí sa rozhodnúť, ktorú hodinu dňa chcem obetovať modlitbe (môže to byť ruženec, krížová cesta, čítanie sv. Písma, litánie alebo akákoľvek iná modlitba). Keď tak urobíme viacerí a pospájame sa, naša spoločná modlitba bude nepretržite trvať celý deň.

Ak sa rozhodnete zapojiť, môžem na telefónnom čísle 0904 437 104, alebo mailom na adrese omsefarnostknc@gmail.com nahlásiť deň a hodinu ktorú sa chcete modliť a tak vytvoriť jedno ohnivko našej modlitebnej reťaze. Tabuľka, v ktorej bude vidno obsadenosť jednotlivých hodín bude na našej farskej stránke (na bočnej lište vpravo hore ). Každý si môže vybrať aj viac okienok. Táto modlitba bude začínať denne o 7.00 a končiť o 22.00. V prípade záujmu čas sa môže predlžovať, alebo môže vzniknúť aj nepretržitá „nonstop“ reťaz modlitby. Prosím zapojme sa a zverme súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku i vo svete Bohu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required