Zelený štvrtok

Zelený štvrtok


Zeleným štvrtkom sa  začína Veľkonočné trojdnie. Podstatou Zeleného štvrtka je pripomenutie si Pánovej poslednej večere s učeníkmi, ustanovenie Oltárnej sviatosti a sviatosti kňazstva. V tento deň predpoludním sa v katedrálnych chrámoch v diecézach po celom Slovensku zhromažďujú kňazi so svojimi diecéznymi a pomocnými biskupmi na omši svätenia olejov, známej ako Missachrismatis. Biskupi na tejto omši posväcujú tri druhy oleja – krizmu, olej katechumenov a olej chorých. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. Používa sa aj pri posviacke oltára a chrámu. Počas omše kňazi obnovujú svoje kňazské sľuby. Slávením večernej sv. omše na Zelený štvrtok Katolícka cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia. Táto sv. omša je venovaná spomienke na Poslednú večeru Pána Ježiša so svojimi učeníkmi, keď premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil Eucharistiu. Počas omše je zvykom, že kňaz umýva nohy dvanástim mužom, tak, ako to urobil Ježiš Kristus vo Večeradle svojím učeníkom.

Po svätej omši sa odnáša z bohostánku Eucharistia, zhasína sa večné svetlo nad bohostánkom a oltárne plachty sa taktiež odkladajú z oltára – na znak spoluúčasti s opusteným Kristom v Getsemanskej záhrade.

Sväté omše v našej farnosti:

Kamienka 17.00 hod.

Kamenica 18.00 hod., po svätej omši adorácia do 20.30 hod.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required