Farská púť do Gaboltova

Farská púť do Gaboltova

16. júla si veriaci na celom svete pripomínajú Pannu Máriu Karmelskú – Škapuliarsku. Z titulu tohto sviatku sa konajú mnohé púte aj v našej diecé ze. Arcidiecéznym pútnickým miestom je malá dedinka v okolí Bardejova – Gaboltov. Aj v tomto roku sme p utovali na spoločnú farskú púť na toto pútnicke miesto.

Vyrazili sme v sobotu 21. 7. popoludní. S menšími technickými problémami a s nepriaznivým počasím, no toto všetko je súčasťou putovania, a tak sme to obetovali Pánu Bohu. Dorazili sme do Gaboltova v čase Večeradla. Po ňom nasledovali Vešpery a slávnostná sv. omša, ktorou otec biskup Mons. Stanislav Stolárik otvoril púť k Panne Márii Škapuliarskej. V príhovore nás povzbudil k väčšej dôvere v Pannu Máriu.

Po tejto sv. omši nasledoval ďalší program. O 21.00 hod. slúžili novokňazi košickej arcidiecézy, medzi nimi aj náš rodák Slavomír, svätú omšu, pri ktorej putujúcim udelili svoje novokňazské požehnanie. Po tejto sv. omši nasledovala adorácia a sprievod s Eucharistickým Kristom.

Po polnočnej sv. omši zverení do ochrany Panne Márii sme vyrazili na spiatočnú cestu domov, aby sme aj svojim doma priniesli pozdrav od Panny Márie.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required