Povolanie ku kňazstvu

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity. Prihlášky sa podávajú do 31.03.2022 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia) a tiež poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami.            

Medzi podmienky prijatia patrí: bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required