Predstavenie našich zvonov

Aj zvony majú svoje meno, a teda patróna. Podobne je tomu aj pri našich nových zvonoch, a možno vás zaujme niekoľko informácií o nich.
Začneme so zvonom, ktorý je najstarší. V týchto dňoch z našej veže môžeme počuť iba jeho zvonenie, keďže nové zvony ešte nie sú funkčné.
Aj keď sme začali tým, že aj zvony majú svoje meno, u tohto zvona sme na pochybách. Na zvone nie je napísane jeho meno, no nachádzame na ňom reliéf Kristovho kríža. Text na zvone je v maďarčine. V hornej časti je text : ONTOTTE LASZLO LAJOS KIS GEJOCZBEN. Na tele zvona je text: ANAGY KEMENTZEI ROM. KATH. EKLA UJRA ANTONTETTE 1873. Preklad týchto textov nám prezrádza, že tento zvon odlial pán László Lajos v dedine Malá Gojozczben. Druhý text hovorí o tom, že Rímskokatolícka obec Veľká Kamenica tento zvon preliala v roku 1873. Jeho hmotnosť je cca 250kg. Tón, ktorý možno počuť po údere, je tón „h/1“.

K nemu v týchto dňoch pribudli tri nové zvony. Najväčší zvon je Sv. Štefan. Keďže naša farnosť a tiež potrocínium nášho kostola patrí sv. Štefanovi diakonovi, prvému mučeníkovi pre Krista, javilo sa ako samozrejmosť, aby aj najväčší zvon niesol meno sv. Štefana. Texty na tomto zvone sú v latinčine.
Pod reliéfom, zobrazujúcim diakona Štefana v ruke s palmovou ratolesťou (symbolom mučeníctva) a v náruči s hŕbou kameňov (bol ukameňovaný), je napísané: SANCTUS STEPHANUS (SVÄTÝ ŠTEFAN).
V Hornej časti je text: ROM. CATH. PAROCHIA – KAMENICA NAD CIROCHOU (Rímskokatolícka farnosť Kamenica nad Cirochou).
Na tele zvona je text: VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANCO, FESTA DECORO. (Živých zvolávam, mŕtvych vyprevádzam, blesky lámem, sviatky ozdobujem).
AD MAIORE DEI GLORIAM BREČKA FAMILIA TRIBUET. A.D. 2019 (Na väčšiu Božiu slávu venovala rodina Brečková, v roku Pána 2019).
Hmotnosť samotného zvona je 500kg. Keď sa rozoznie, počujeme tón „a/1“.

Druhý z nových zvonov nesie meno Matka ustavičnej pomoci. Chce vyjadriť našu Mariánsku úctu a zveriť našu farnosť a obec pod ochranu Božej Matky Márie.
Text na zvone je v slovenčine. Pod reliéfom ikony Márie Matky ustavičnej pomoci je text: MATKA USTAVIČNEJ POMOCI
V hornej časti zvona je text: RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ – KAMENICA NAD CIROCHOU
Text na tele zvona: MÁRIA, MATKA USTAVIČNEJ POMOCI, ORODUJ ZA NÁS!
Z OBIET VERIACICH TEJTO FARNOSTI A.D.2019
Hmotnosť zvona je 220kg. Tón zvona je „d/2“.

Tretí nový zvon vo veži nášho kostola nesie meno prvého medzi apoštolmi, a to apoštola sv. Petra. Svätý Peter predstavuje kameň, skalu, na ktorej Kristus postavil svoju Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu.
Reliéf na ňom zobrazuje apoštola Petra s kľúčmi v rukách. Pod ním je nápis: SVÄTÝ PETER.
Text v hornej časti zvona, tak ako aj u ostatných, oznamuje, že zvony boli odliate pre Rímskokatolícku farnosť Kamenica nad Cirochou.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ – KAMENICA NAD CIROCHOU
Text na zvone:
CHVÁĽTE PÁNA, VŠETKY NÁRODY, OSLAVUJTE HO, VŠETCI ĽUDIA;
LEBO JE VEĽKÉ JEHO MILOSRDENSTVO VOČI NÁM A PRAVDA
PÁNOVA TRVÁ NAVEKY. Ž 117

NA VÄČŠIU BOŽIU ČESŤ A SLÁVU VENUJE RODINA VEĽASOVÁ. A.D. 2019
Hmotnosť zvona je 150kg a tón, ktorý vydáva, je „e2“.

Nemožno tu nespomenúť aj druhý z pôvodných zvonov – zvon Michal. Jeho nové miesto síce nebude vo veži nášho farského kostola aj keď tu pravdepodobne strávil 97 rokov.
Tento zvon nemá na sebe text, ktorý by prezrádzal jeho meno, ale je tu reliéf zobrazujúci sv. Michala archanjela, ako šliape po drakovi. To nám dáva presvedčenie, že meno zvona je Michal.
Texty na zvone sú v maďarskom jazyku: ONTOTTE EGRY FERENCZ KIS GEJOCZON 1922.
Prezrádzajú, že tento zvon odlial Egry František z dediny Malá Gejoczon v roku 1922.
Hmotnosť zvona je cca 100kg. Jeho nové miesto by pravdepodobne mohlo byť na miestnom cintoríne. Možno v tom vidieť peknú symboliku. Sv. Michal nás chráni v boji proti kniežatstvám a mocnostiam a proti zlým duchom. A tak náš zvon Michal by nás vyprevádzal do večnosti pri pohrebných obradoch.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required