Vstúpil Kristus Pán do neba, aleluja!

Vstúpil Kristus Pán do neba, aleluja!


Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.  Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Pred ich očami vystúpil do neba. Tieto slová evanjelistu Matúša vystihujú podstatu sviatku Nanebovstúpenia Pána. Kristus vystupuje do neba, nie preto, aby nás tu nechal samých, ale preto, aby sme mali u Otca orodovníka. Vystupuje, no nenecháva nás tu samých, posiela nám Tešiteľa. Kristus odchádza pred očami apoštolov, anjelov, pred očami celého neba. Práve tieto slová zazneli pri slávnostnej svätej omši pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána, ktorý si v našej farnosti zvlášť pripomíname, a ktorú celebroval náš rodák ThDr. Radoslav Lojan spolu s naším duchovným otcom. Tento sviatok si my farníci pripomíname pri každom vstupe do nášho chrámu pri pohľade na oltár, kde práve nad oltár je namaľovaný obraz samotného nanebovstúpenia Ježiša. V závere svätej omše sme si v modlitbe spomenuli na duchovného otca Štefana a sestru Salustiu, ktorí nás predišli do domu Otca.

Foto tu:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required