odpust Kamienka 2017

Odpustová slávnosť v Kamienke


„Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia.“ Práve tieto slová zo Skutkov apoštolov použil celebrant Dp. Marián  Jaklovský, kaplán z Humenného pri slávnostnej odpustovej omši v nedeľu 21.mája z titulu sviatku Sv, . Jána Nepomuckého. „Koľkí z nás  počas kázne pri svätej omši rozmýšľajú nad tým, čo bolo v evanjeliu. Je to preto, lebo nepočúvame „pozorne a jednomyseľne“ ako kedysi počúvali zástupy apoštolov, ktorí im zvestovali Krista. Je to snáď preto, že kňaz pri omši nerobí znamenia? Ale tieto znamenia sa dejú aj dnes, stačí ak sa niekto uzdraví duševne, aj vtedy je to zázrak.“

V závere svätej omše udelil celebrant prítomným novokňazské požehnanie.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required