Kňazstvo

Je to sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad.

Účinky sviatosti:
• Rozmnožuje posväcujúcu milosť ako pri každej sviatosti živých, ktorá pomáha prijímateľovi vykonávať povinnosť zvereného úradu.
• Udeľuje sviatostný charakter – vtláča do duše nezmazateľný znak. Ten spôsobuje, že sviatosť kňazstva nemožno opakovať a znemožňuje návrat vysväteného do laického stavu. Ostáva diakonom, kňazom alebo biskupom naveky.
• Udeľuje sviatostnú moc, čiže duchovné moci pre svoj úrad: diakon – moc posluhovať biskupovi a kňazovi pri slávení Eucharistie, kňaz – konsekračnú moc (premieňať Eucharistiu) a absolútnu moc (moc odpúšťať hriechy), biskup – moc ordinovať (svätiť).

Prijímateľ sviatosti:
• Platne môže sviatosť kňazstva prijať jedine pokrstený muž.
Podľa svedectva Svätého písma 1 Kor 14, 34; Flp 1, 1; 1 Tim 2, 11, aj podľa stálej praxe Cirkvi sa hierarchické moci udeľovali a udeľujú len mužom.
Prijímateľ kňazstva v Latinskej cirkvi sa zrieka manželstva v prospech spojenia sa s Kristom a v službe blížnym zamerať sa na trvalé hodnoty – čo je obsahom celibátu . V Latinskej cirkvi sa sviatosť posvätného stavu v stupni kňazov (presbyterát) udeľuje spravidla len kandidátom, ktorí sú ochotní slobodne prijať celibát a verejne osvedčia svoju vôľu zachovávať ho z lásky k Božiemu kráľovstvu a k službe ľuďom.
Dovolene prijíma kňazskú vysviacku len ten:
• Kto je pokrstený a prijal sviatosť birmovania.
• Diakonom sa môže stať od 23. roku veku (spravidla po piatom ročníku teologického štúdia).
• Kňazom po dovŕšení 25. roku veku s odstupom aspoň 6 mesiacov od diakonského svätenia.

PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
Keďže kňazská formácia v sebe zahŕňa aj vysokoškolské štúdium teológie, uchádzači o prijatie do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach musia absolvovať aj prijímacie pohovory na Katolícku univerzitu v Ružomberku, presnejšie na jej Teologickú fakultu, so sídlom v Košiciach.

Na prijímacie konanie sa treba prihlásiť súčasne:
• jednak elektronicky na stránke Teologickej fakulty. Tu nájdeš prístup k elektronickej prihláške. (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia)
• a tiež poštou (treba poslať vyplnené tlačivo prihlášky na vysokú školu spolu s prílohami, ktoré sú uvedené nižšie) pozn.: Tlačivo prihlášky sa dá zakúpiť v predajniach ŠEVT alebo v iných predajniach s tlačivami.
Termín podania prihlášky na štúdium: do 30. marca 2018.
Keďže prijímací proces v sebe zahŕňa viacero osobných stretnutí s každým uchádzačom, prosíme, aby ste prihlášku doručili čo najskôr – ideálne do konca februára.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35,– €
Platbu treba vykonať šekom na účet príjemcu:
Štátna pokladnica Bratislava,
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501 (Informácia pre prijímateľa: „PP“)
Konštantný symbol: 0308
Ústrižok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky!
Ďalšie podrobnosti je možné nájsť tu: Informácie o prijímacom konaní na rok 2018/2019

Prílohy prihlášky
• rodný list (úradne overená kópia).
• krstný list – nie starší ako 3 mesiace (dva exempláre).
• cirkevný sobášny list rodičov.
• maturitné vysvedčenie (ak je získané v cudzine, vyžaduje sa nostrifikácia pre SR), resp. polročné vysvedčenie z maturitného ročníka (dve úradne overené kópie).
• pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom (dve úradne overené kópie).
• štruktúrovaný životopis (dva exempláre).
• lekárske svedectvo o spôsobilosti štúdia na vysokej škole (priamo do prihlášky).
• čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity (vlastnou formuláciou)
• odporúčanie farára trvalého bydliska pre prijatie na štúdium na Katolíckej univerzite (vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote – stav, rodina a pod.).
• odporúčanie farára trvalého bydliska pre prijatie do kňazského seminára (vyjadrenie o bezúhonnosti, spôsobilosti a zrelosti uchádzača, o jeho rodinnom zázemí, o znakoch duchovného života a kňazského povolania). (Ak farár trvalého bydliska nepozná uchádzača, je treba doložiť vyjadrenia od iného kňaza, ktorému je uchádzač dostatočne známy. U rehoľníkov sa vyžadujú odporúčania vlastného predstaveného.)
• žiadosť o prijatie do seminára (formulácia vlastnými slovami)
• motivačný list (kandidát vlastnými slovami objasní, prečo sa hlási do kňazského seminára)

Prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89, 041 21 Košice

PRIJÍMACIE POHOVORY
Prijímacie pohovory do Kňazského seminára pozostávajú z troch častí:
• psychologické testy
• samostatný pohovor pre prijatie do kňazského seminára
• prijímacie skúšky na Teologickú fakultu. Kritéria prijatia:
– prospech na strednej škole: max. 20 bodov
– písomný test: max. 80 bodov
– písomná práca: max. 20 bodov
– ústny pohovor: max. 20 bodov

Študijná literatúra:
• gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
• Sväté Písmo
• Katechizmus Katolíckej Cirkvi (SSV 1998)
• Ján Pavol II.: Encyklika: Ecclesia de Eucharistia
• Benedikt XVI.: Encyklika: Deus Caritas est
• Dejiny týkajúce sa Katolíckej Cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc dejepisu.

Comments are closed.