Chcete pokrstiť svoje dieťa

Čo je potrebné k nahláseniu krstu?
O krst požiada aspoň jeden z rodičov na farskom úrade, najmenej týždeň dopredu.
Na farskom úrade vypíše s kňazom Záznam o nahlásení krstu.
Potrebuje k tomu rodný list dieťaťa.
Tiež potrebuje údaje o krstných rodičoch (či sú pokrstení, birmovaní, slobodní alebo sobášení).
Pri nahlásení sa dohodnú s kňazom na predkrstnej príprave (náuke).
Odporúča sa, aby rodičia dali dieťaťu meno svätca, ktorý bude jeho nebeským patrónom.
Dieťa má byť pokrstené vo vlastnej farnosti ak je z inej, je potrebné priniesť povolenie.
V prípade záujmu dohodne si s kňazom termín sv. spovede.

Predkrstná príprava (krstná náuka).
Krstná náuka je zvyčajne jedna ak kňaz neurčí inak.
Na krstnú náuku prídu nielen rodičia dieťaťa, ale aj krstní rodičia.
Ak krstný rodič nemôže prísť na náuku a nebýva v našej farnosti, prinesie potvrdenie od svojho farára o jej absolvovaní a že spĺňa podmienky pre krstné rodičovstvo.

Kedy sa udeľuje krst v našej farnosti?
V sobotu o 8.30 po sv. omši vo farskom kostole v Kamenica nad Cirochou.
V nedeľu, podľa dohody s rodičmi – pri sv. omši o 10.30, alebo po sv. omši o 11.30.
Na krst je potrebné priniesť košieľku (krstná mama) a sviečku (krstný otec).

Kto môže byť krstným rodičom?
Kto je pokrstený v katolíckej cirkvi.
Je pobirmovaný.
Má najmenej 16 rokov
Žije príkladným kresťanským životom (pristupuje k sviatostiam).
Ak je sobášený, má uzavreté sviatostné manželstvo. Nestačí civilný sobáš.
Nie je civilne rozvedený.
Nežije ako druh a družka v nemanželskom zväzku.
Nie je postihnutý cirkevným trestom.

Your email will not be published. Name and Email fields are required