Chcete prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)

Kto môže prijať sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi, príprava a zodpovedajúci vek.

Pri sviatosti birmovania každý birmovanec si sám zvolí birmovné meno – birmovného patróna.
Sviatosť birmovania v našej farnosti je vysluhovaná každé 2 až 3 roky podľa počtu záujemcov v ročníkoch. Posledná birmovka sa konala 10.10.2017. Birmovke predchádza príprava vo farnosti, podľa inštrukcii včas oznámených pri sv. omšiach.

Birmovný rodič
Birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok.

Aby niekto mohol zastávať úlohy birmovného rodiča, je potrebné:
1. aby mal úmysel plniť túto úlohu
2. aby zavŕšil šestnásty rok života
3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, ak je sobášený, má byť sobášený v katolíckom obrade ( nie je rozvedený, ani nežije len v partnerskom vzťahu)
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca
Odporúča sa, za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Účinky birmovania
· Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
· Pevnejšie spojenie s Kristom
· Rozmnoženie darov Ducha Svätého
· Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
· Nezmazateľný duchovný znak

Your email will not be published. Name and Email fields are required