Kostol svätého Jana Nepomuckého

Kostol svätého Jana Nepomuckého

V roku 1691 vykonal Michal Sorger, opát Opátstva svätého Juraja de Szerencs, vizitáciu (cirkevnú návštevu) Zemplínskej stolice a počas nej navštívil aj farnosť Dlhé nad Cirochou. V tom čase Kamienka bola filiálkou farnosti v Dlhom n. Cir. V zázname tejto vizitácie je krátka poznámka, že Kamienka nemá kostol.

Kamiensky rímskokatolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého je postavený v klasicistickom štýle. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, pristavenou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je krytý pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Na západnej strane interiéru je vstavaný chór. Hladké fasády sú zakončené oknami s klenákmi. Veža je včlenená kordónovou rímsou a na hornej časti nárožnými pilastrami. Z pôvodného zariadenia kostola sa zachovali len olejomaľby – Zvestovanie (metercia ) z roku 1784 a značne premaľovaný obraz svätého Jána Nepomuckého pred kráľom z druhej polovice 19. storočia. V roku 1892 bol kostol opravovaný z nákladov veriacich a v roku 1913 z vnútra vymaľovaný. (zdroj: http://www.kamienka.sk)

Kostol svätého Jana Nepomuckého

Kostol svätého Jana Nepomuckého na mape

{mosmap width=500|height=400|lat=48.909096 |lon=21.998102|zoom=15|zoomType=Large|zoomNew=0|mapType=Hybrid|
showMaptype=1|overview=0|text=Kostol svätého Štefana
|lang=”}

 

O soche svätého Jána Nepomuckého v Kamienke

V roku 2010 sa začala rozsiahla rekonštrukcia Rímskokatolického kostola mučeníka sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Farská rada spolu so správcom farnosti dekanom Jaroslavom Naščákom rozhodla, že rekonštrukčné práce budú vykonané na interiéri kostola, vonkajší  vzhľad to je znova omietka, odvodnenie kostola a ku kostolu sa pribuduje nová sakristia. Bolo potrebné zbúrať staré murivo pôvodnej sakristie a ku kostolu pribudovať novú priestrannejšiu miestnosť pre potreby prezliekania farára, miništrantov a kostolníka.

Ďalej boli vykonané reštauračné práce na celom oltári. Soche Panne Márii, ktorá tvorí dominantu oltára bol daný nový vzhľad v podobe novej maľby. Takisto bola zreštaurovaná socha Lurdskej Panny Márie (obidve sochy sú zhotovené z lipového dreva).

Na mieste sv. Jána Nepomuckého bola uložená menšia sadrová socha, pod ktorú sa podkladal podstavec, aby svojou výškou ladila s ostatnými sochami na oltári. Z tohto dôvodu bola navrhnutá dekanovi Jaroslavovi Naščákovi, správcovi farnosti, možnosť vyhotoviť novú sochu sv. Jána Nepomuckého z lipového dreva. Iniciatívy sa ujal Ing. Ján Kormucik, ktorý zapezpečil lipové drevo z Vojenských lesov a majetkov, š.p. Kamenica nad Cirochou, prostredníctvom samotného riaditeľa Ing. Antona Bodnára. K jeho vysušeniu došlo na píle v Dlhom nad Cirochou u majiteľa Ing. Štefana Nemčíka, ktorý zabezpečil jeho porez.

Za výrobcu sochy bol navrhnutý mladý rezbár Mário Kutarňa z Humenného, ktorý vypracoval model sochy v zmenšenej mierke a ten dal posúdiť správcovi farnosti a farskej rade. Keďže ohlas na kvalitu vypracovaného modelu mal pozitívny charakter, mohlo sa začať s jej výrobou. Porezané drevo sa nanovo rozpílilo na hranolky, ktoré sa potom lepili do jedného bloku vhodného na vyrezávanie sochy. Tieto práce sa vykonávali v obci Ľubiša u súkromnej osoby podnikajúcej s drevom.

Celkové vyrezávanie sochy prebiehalo po dobu dvoch rokov. Medzitým došlo k úmrtiu správcu farnosti dekana Jaroslava Naščáka 26.05.2011, ktorý sa už jej vysvätenia nedožil.

Nový správca farnosti farár Mgr. Peter Sepeši od prvej chvíle pôsobenia žiadal rezbára o urýchlené dokončenie prác na soche, vzhľadom na značné predĺženie dohodnutého termínu. Po viacnásobných urgovaniach a spoločných  návštevách u rezbára, bol určený konečný termín. Jej vysvätenie bolo naplánované na odpustovú slávnosť v Kamienke, na sviatok Nanebovstúpenia Pána.

Tak sa aj stalo na odpustovú slávnosť v nedeľu dňa 20. mája 2012, ktorú celebroval kaplán Mgr. Martin Škvarla z farnosti Všetkých svätých z Humenného za doprovodu farára Mgr. Petra Sepešiho, bola socha vysvätená, ale nebola vyzdvihnutá na oltár. Miesto na oltári bolo prázdne a socha bola umiestená na vyššom podstavci pred oltárom počas celej odpustovej slávnosti.

Starosta obce Ing. Benjamín Bláha na záver odpustovej slávnosti poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto prekrásneho diela a správcovi farnosti Mgr. Petrovi Sepešimu podaroval model drevenej sošky v zmenšenej mierke, podľa ktorej rezbár dielo vyrobil ako pamiatku od veriacich obce z Kamienky.

Keď v priebehu nasledujúceho týždňa po večernej sv. omši sme chceli spolu s pánom farárom umiestniť sochu na jej miesto, zistili sme, že je trošku priveľká a jej usadenie do výklenku na oltári pôsobí akosi natesno. Bolo potrebné ubrať z miery podstavca, na ktorom socha stála.

Stalo sa tak a o týždeň na Turičnú nedeľu 27.05.2012, upravená socha sv. Jána Nepomuckého, patróna kostola v Kamienke s definitívnou platnosťou bola umiestnená na oltár. Stojí tam dodnes a krášli prekrásny kostolík postavený našimi predkami pri potoku Rika, aby ho strážil mučeník sv. Ján Nepomucký.

Napísal Ing. Mgr. Ján Kormucik

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required