Pane, zachovaj nám vieru

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa konajú naprieč Slovenskom oslavy príchodu týchto vierozvestcov na naše územie. V našej farnosti si ich pripomíname na Červenym Hrune, v lese nad Kamienkou, už zopár rokov. Aj v tomto roku sme sa stretli na čistinke pod Červeným Hrunom, aby ste z tohto miesta vyrazili modliac sa krížovú cestu.

Obetovali sme ju za naše rodiny, za všetkých, ktorí chceli no nemohli prísť aj za tých, ktorí mohli no neprišli z akýchkoľvek dôvodov. Modlili sme sa ju s vierou a za zachovanie našej viery.

Po krížovej ceste sa na poludnie pri kríži slávila svätá omša, ktorú celebroval náš duchovný otec.

“Boh si vybral sv. Cyrila a Metoda, aby prišli na naše územie a urobili zrozumiteľné Božie slovo pre našich predkov. Aj keď tu pôsobili kňazi, no tí čítali sväté písmo v latinčine. Aj v dnešnej dobe potrebujeme preložiť sväté písmo do našich skutkov, aby  ho mohli čítať aj tí, ktorí ho majú, no nečítajú, tí, ktorí nenavštevujú bohoslužby, a tak nemôžu počuť toto sväté písmo, ale aby oni mohli toto písmo čítať cez náš život, cez naše skutky, cez  slová. Tak môžeme urobiť toto sväté písmo zrozumiteľné celému svetu. ”

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required