Večeradlo

Večeradlo

Večeradlom bolo nazvané miesto, kde Pán Ježiš jedol so svojimi apoštolmi veľkonočného baránka pred svojím utrpením. Tam sa po Ježišovom nanebovstúpení zhromaždili jeho učeníci: „Títo jednomyseľ-ne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou, a jeho bratmi“.

Panna Mária i dnes zvoláva svoje deti, aby spolu s ňou“ zotrvávali na modlitbách“ – a na tieto spoločné modlitby sa prenáša výraz „večeradlo“. Večeradlom Mariánskeho kňazského hnutia môže byť večeradlo kňazov i večeradlo s veriacimi. Môžu to byť večeradla vo farnosti, rodinné večeradlá, keď sa zhromaždí jedna alebo viac rodín v jednom dome, večeradla detí a mládeže. Kde sú dvaja, traja zhromaždení v duchu jej výzvy z Fatimy a v očakávaní víťazstva jej Nepoškvrneného Srdca, tam je večeradlo.


Základnými prvkami večeradla Mariánskeho kňazského hnutia sú:

  • vzbudiť si úmysel, že sa stretávame na modlitbách s Pannou Máriou,
  • na príhovor Panny Márie vzývame Ducha Svätého,
  • posvätný ruženec sa modlíme  za skoré  víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca a nové Turíce,
  • zasväcujeme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  a potom ho častejšie obnovujeme,
  • čerpáme z duchovných príhovorov modrej knihy „Kňazom najmilším synom Panny Márie“.

Tieto príhovory zapisoval na pokyn Panny Márie taliansky kňaz Don Stefano Gobbi, počas svojich apoštolských ciest. Jeho si Panna Mária vyvolila za nástroj pre šírenie tohto svojho hnutia po celom svete. Vzniklo 8. mája 1972, keď sa Don Gobbi zúčastňuje púte do Fatimy a v kaplnke sa modlí  pred jej milostivou sochou za svojich bratov kňazov. Tam počuje vnútorný hlas Panny Márie. Do večeradla môže patriť každý človek, nech už patrí ku ktorémukoľvek spoločenstvu alebo hnutiu. Vstúpiť tam môže úkonom zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

V našej farnosti sa modlime večeradla rodinné – 5 skupín. Spoločne sa modlíme vo farskom večeradle každú sobotu a na všetky mariánske sviatky, vždy  hodinu pred sv. omšou. Každý mesiac sa konajú aj dekanátne večeradla v  Snine a v Humennom. Raz v roku sa náš dekanát zúčastňuje na diecéznom  večeradle – fatimskej sobote  s otcom arcibiskupom na pútnom mieste Ružencovej Panny Márie v Obišovciach.  2-krát ročne sa  konajú celoslovenské večeradla.

Niektorí kňazi aj laici zo Slovenska sa zúčastňujú aj celosvetových večeradiel, ktoré sa konajú v Taliansku v Collevalenza raz ročne. Podrobnejšie informácie o celoslovenských a celosvetových večeradlách  sa môžeme dozvedieť v mariánskom časopise „Máriina doba“, ktorý vychádza 4 krát ročne.You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required