MANIFEST VIERY

Druhý štvrtok po slávnosti zoslania Ducha svätého slávime sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána Ježiša. Tento sviatok je spojený s procesiami – eucharistickými pochodmi. V našej farnosti sa takéto pochody konali dva dni. Prvý pochod v deň sviatku na filiálke v Kamienke  a druhý sa konal vo farnosti v nedeľu po sviatku v závere svätej omše.

Aj keď počasie vyzeralo všelijako, nijako nás neodradilo od účasti na procesii. Svojím postojom sme chceli prejaviť úctu a vďaku voči Kristovi a navonok prejaviť svoju vieru. S eucharistickým Kristom v čele sme kráčali centrom obce, aby sme sa napokon pristavili pri štyroch oltároch, kde sme si vypočuli evanjelium, predniesli modlitbu a napokon sa poklonili Kristovi, ktorý žehnal všetkých prítomných, ale aj tých, ktorí na procesiu neprišli z rôznych dôvodov.

Aj keď z neba občas padla nejaká tá kvapka dažďa, brali sme to tak, že Pán na nás zosiela milosti. Aj takýmto tichým, no navonok viditeľným postojom vieme manifestovať v mene našej viery.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required