Predvianočný deviatnik

Kto dá prístrešie mladej rodine?

Predvianočný deviatnik


V našej obci sme začali deväťdňovú pobožnosť „Hľadanie prístrešia pre svätú rodinu“ 15. decembra 1994.

Týmto vyzývame a povzbudzujeme ďalších veriacich, aby modlitbou tohto deviatnika dali duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktoré sa jej dostalo.

Ňou sme preukazovali lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej matke a našej duchovnej Matke, ktorá je prostrednicou všetkých milostí a pripravili sa na dôstojné slávenie Vianoc. Osobitne si vyprosovali milosť pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách, čo je úmyslom a cieľom tejto pobožnosti.


Ako adventné obdobie i táto pobožnosť má mariánsky charakter. Deväťdňovú pobožnosť má základ vo Svätom písme. Skutky apoštolov zanechali správu o tom, že Ježišovi učeníci s Pannou Máriou zotrvali na modlitbách po 9 dní od Ježišovho nanebovstúpenia až po Turíce a tak vyprosovali dary Ducha Svätého. Deviatnik  je odpoveďou na výzvu  Svätého písma k vytrvalej modlitbe. Pri tejto pobožnosti sa vytvára spoločenstvo veriacich a tak pobožnosť je odpoveďou  na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: “Kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi vami.“

Deviatnik hľadanie prístrešia pre svätú rodinu sa koná 9 dní pred Vianocami. Začína sa 15. decembra a končí 23.decembra. Stretávame sa večer po svätej omši , je nás 9 osôb a každý deň sa modlíme v inej domácnosti. Putujeme z domu do domu s obrazom svätej rodiny a vyprosujeme si potrebné milosti.

Týmto deviatnikom, tak ako Mária, otvorme svoje srdce a svoju dušu Ježišovi, ktorý chce vstúpiť do nášho života, prebývať v nás, skrze nás sa dávať svetu a obetovať sa.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required