Odpustová slávnosť v Kamienke

V nedeľu 15. Mája sa v Kamienke konala odpustová slávnosť z titulu sviatku sv. Jána Nepomuckého. Slávnostnú sv.omšu celebroval vdp.Peter Sedlák, t.č. správca farnosti v Brezovici. Pred 32 rokmi bol správcom farnosti Ptičie, ku ktorej patrila aj obec Kamienke, takže duchovný otec Sedlák slúžil sv. Omšu medzi svojimi. Pri svatej omši posluhovali miništranti, ktorí si obliekli miništrantské rúcho po mnohých rokoch, dnes sú to otcovia rodín. Svojou službou chceli sebe aj duchovnému otcovi pripomenúť, ako spolu slúžili pri tomto oltári pred rokmi. V príhovore duchovný otec vyzdvihol Jána Nepomuckého a úctu k tomuto svatcovi, ktorá si šíri po celom svete. ” Svatý Ján Nepomucký sa zobrazuje hlavne s krížom v ľavej ruke a prst pravej ruky drží na ústach. Učte sa od neho.

Ku krížu sa utiekajte, keď vás stretnú problémy v živote. Kristu zvíťazil nad smrťou a zvíťazí aj nad vašimi problémami. A prst na ústach nech pre vás je znamením, že máte vážiť slová. ” v závere sv. Omše si duchovný otec zaspomínal na roky, ktoré strávil medzi veriacimi v Kamienke.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required