Iniciatíva “SPOLU O 18.00”

V týchto dňoch sa nemôžeme ako farnosť stretnúť na tom istom mieste, ale vieme sa stretnúť pri modlitbe v tom istom čase. Pozývame všetkých farníkov, rodiny či domácnosti našej farnosti každý večer ku spoločnej modlitbe. O 18. hodine sa na našich kostoloch denne rozozvučia zvony na 5 minút. Vtedy si doma môžeme zapáliť sviečku, postaviť krížik a vykonať si krátku modlitbu v spoločnom čase s mnohými domácnosťami v našej farnosti. Predlohu rodinnej bohoslužby nájdete nižšie. Verzia pre tlač je tu.

NÁVRH AKO MÔŽE VYZERAŤ MODLITBA V RODINE O 18.00

Úvodné prežehnanie

Nasleduje pomalé prečítanie Ž51

Zmiluj sa, Bože, nado mnou

pre svoje milosrdenstvo

a pre svoje veľké zľutovanie

znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu

a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti

a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil

a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku

a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil

a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom

a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;

umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť,

a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov

a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté

a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre

a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy

a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách

a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia

a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery

a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete,

ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený;

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,

vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;

potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Amen

Nasleduje desiatok ruženca s prosbou za konkrétne potreby rodiny.

Po modlitbe desiatku nasledujú  Litánie k sv. Jozefovi

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Boh. zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás

Svätý Jozef, oroduj za nás

Preslávny potomok Dávidov, oroduj za nás

Svetlo patriarchov, oroduj za nás

Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás

Šľachetný strážca Panny, oroduj za nás

Pestún Božieho Syna, oroduj za nás

Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás

Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás

Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás

Jozef najčistejší, oroduj za nás

Jozef najmúdrejší, oroduj za nás

Jozef najmocnejší, oroduj za nás

Jozef najposlušnejší, oroduj za nás

Jozef najvernejší, oroduj za nás

Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás

Milovník chudoby, oroduj za nás,

Príklad robotníkov, oroduj za nás

Ozdoba domáceho života, oroduj za nás

Ochranca panien, oroduj za nás

Opora rodín, oroduj za nás

Útecha ubiedených, oroduj za nás

Nádej chorých, oroduj za nás

Patrón umierajúcich, oroduj za nás

Postrach zlých duchov, oroduj za nás

Ochranca svätej Cirkvi. oroduj za nás

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší ženích Panny Márie, každý deň pros za nás samého Ježiša, Božieho Syna, aby sme posilnení Jeho milosťou, v živote viedli víťazný boj a po smrti prijali od Neho víťaznú korunu.
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva ohrozenia života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Záverečná modlitba

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zakončiť môžeme takto: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a privedie do večného života. Amen

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required