Put mužov do Gaboltova-23.8.2015

Púť mužov do Gaboltova  -23.08.2015

Koncom augusta sa v našej diecéze už tradične koná púť mužov k diecéznej svätyni v Gaboltove. Výnimkou nebol ani tento rok, keď sa zišli muži na púti 23. augusta  2015. Naši muži z Kamenice a Kamienky sa takisto pripájajú, a tak sme v nedeľu ráno pred siedmou hodinou nasadli na autobus a vyrazili na púť. Počas cesty nás duchovný otec Peter po krátkej modlitbe vyzval, aby sme  túto púť obetovali na nejaký úmysel,napr.za naše rodiny, manželky, deti a pod. Do Gaboltova sme dorazili krátko pred deviatou hodinou. O deviatej začal program púte už tradične krížovou cestou mužov a tak sme sa  pridali do sprievodu kráčajúc za krížom nášho Pána.  Zamýšľali sme sa nad jednotlivými zastaveniami krížovej cesty nášho Pána Ježiša, ale aj nad svojimi nedostatkami a hriechmi, za ktoré Pán Jeziš na kríži zomrel. Po krížovej ceste, ktorá končila na kopci nad svätyňou, sme zišli dole a program pokračoval piesňami chvál, ktoré pripravili muži zo spoločenstva Maranatha z Prešova, ktorí boli aj spolutvorcami programu púte mužov. Každý účastník dostal aj texty piesní a mohol sa zapojiť a chváliť nášho Pána. Potom mal prednášku poslanec NR SR, predovšetkým však manžel a otec rodiny Richard Vašečka na tému: “Chcem byť  chlap.” Richard je známy svojím programom MILOVAŤ A CTIŤ, v rámci ktorého veľmi pútavo evanjelizuje Slovensko a zanietene povzbudzuje aj mužov ako milovať svoje rodiny, manželky a ako vychovávať svoje deti na základe kresťanských princípov  podložených  Svätým Písmom a vierou. Poukázal nám aj na to, že Ježiš Kristus je ako Baránok, tak aj Lev z kmeňa Júdovho v jednej osobe. Vedel, ak išlo o správne veci byť levom, ale zároveň aj krotkým baránkom a prijať utrpenie a smrť na kríži, keď išlo o spásu ľudstva, aby nám ukázal vzor leva a baránka aj v kresťanskom živote. Po obede  pokračoval program piesňami chvál a svedectvami mužov, po ktorých nasledovala prednáška katolíckeho kňaza Jána Buca na tému: “Žiť ako syn.” Svojím vlastným svedectvom a oduševnenou kázňou povzbudil nás mužov k horlivejšiemu prežívaniu svojej viery. Vyzval mužov k uvedomeniu si svojho povolania ako kňaza, proroka a kráľa v rodine, ktoré sme dostali každý ako dar pri krste. Hlavne nám pripomenul, aby sme nezabudli žiť ako synovia nášho nebeského otca, ktorý sa o nás stará, aj keď si to možno niekedy neuvedomujeme. O tretej popoludní sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu  ruženca. Počas celej púte bola aj možnosť pristúpiť k svätej spovedi ,ku ktorej nás povzbudil aj náš duchovný otec ešte počas cesty autobusom. O šestnástej púť vyvrcholila záverečnou svätou omšou, ktorú celebroval  emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. V kázni nás okrem iného upozornil, aby sme nepodliehali falošným bôžikom a pokušeniam dnešnej doby, ktoré sa nám predkladajú, aby iba Pán bol naším Bohom. Po svätej omši sme nasadli do autobusu a verím, že duchovne obohatení sme sa vrátili domov k naším rodinám.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required