Oznamy 02.11.2014

Farské oznamy 02.11.2014

31. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

17.30

+Veronika +Ján Koščoví

3.11.

Utorok

Sv. Karola Borromea, biskupa Spomienka

16.30

+Anna +Ján Židoví

17.30 detská

+Ján +Anna +Michal Kertísoví

4.11.

Streda

Féria

17.30 detská

Za zdr. a B. pož. Ivety

5.11.

Štvrtok

Féria

17.30

+Mária +Andrej Židoví

6.11.

Piatok

Féria

17.30

+Jozef Vožňák – 1 výr. úm.

16.30

Za zdr. a B. pož. Adely

7.11.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Františka Engela

8.11.

Nedeľa

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Magdalény

9.11.

10.30

Za zdr. a B. pož. Simony –20r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

 

X Spoločné

 

♦  Tento týždeň je prvopiatkový. Keďže tento týždeň som spovedal ako v prvopiatkovom týždni, tento týždeň budem spovedať vo štvrtok hodinu pred sv. omšou v Kamenici. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

 

♦  Tento týždeň sa zamerajme na získavanie odpustkov pre duše v očistci. Po každej večernej sv. omši spoločne so sviečkami v rukách modliac sa ruženec môžeme ísť spolu na cintorín. Podmienky pre získanie odpustkov sú na prvej strane v Palme.

 

♦  Vzadu v kostole máme nové číslo farského spravodaja Palmy. Vnútri každého výtlačku je plagátik s programom celého misijného týždňa.

 

X Kamenica

 

♦  Dnes popoludní pobožnosť a modlitba sv. ruženca za duše v očistci bude o 14.00 na cintoríne pri kríži.

 

♦  Zbierka na kostol pred týždňom bola 590,30,-€. Na kostol z pohrebu Heleny Demkovej obetovali 30,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

♦  Upratovanie kostola v sobotu 8.11.2014 po sv. omši má ulica Záhradná

 

Anna Krajníková

Mária Benková

Božena Timuľaková

Anna Rošková

Mária Timuľaková

Mgdaléna Fedičová

Daniela Vatahová

Gabriela Mesarošová

 

 

X Kamienka

 

♦  Na kostol obetovala rod. Barkociová 50,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required