Vigília zmŕtvychvstania

Vigília zmŕtvychvstania

Je sobota večer. Ticho a všade tma, len v kúte plápolá oheň. 18.30 hod. začínajú obrady bielej soboty. Kňaz prichádza s asistenciou k ohňu, aby mohol požehnať oheň, od ktorého zažne veľkonočnú sviecu. V sprievode prechádza kostolom so zvolaním: „Hľa, svetlo sveta.“ Po treťom zvolaní sa rozsvietia svetlá v kostole a prítomní veriaci si zapaľujú sviece od veľkonočnej sviece. Nasleduje veľkonočný chválospev, po ňom liturgia slova. Čítajú sa čítania zo starého zákona. Rozjímame o stvorení sveta, či o pokore Abraháma, keď neváha obetovať svojho syna Izáka. Po siedmom čítaní sa rozozvučia zvony, ktoré od zeleného štvrtku boli umlčané, zažnú sa sviece na oltári a zaznieva slávnostné Sláva Bohu na výsostiach. Potom sú prednesené dve čítania (epištola a evanjelium) z nového zákona, po prvom kňaz zaspieva slávnostné Aleluja, ktorým prináša radostnú zvesť, že Kristus naozaj vstal zmŕtvych. Po liturgii slova nasleduje posvätenie krstnej vody. Po vzývaní všetkých svätých kňaz ponorí do vody paškál, obnovíme si krstné sľuby a napokon nás pokropí krstnou vodou. Po pokropení krstnou vodou začína liturgia eucharistie. Na záver vigílie sa koná sprievod so zmŕtvychvstalým Kristom. V sprievode vychádzajú veriaci z kostola na znak toho, že Kristus naozaj vstal. Kňaz s Oltárnou Sviatosťou požehná na všetky svetové strany. Požehnanie má smerovať ku všetkým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli byť účastní na vigílii zmŕtvychvstania.

Na konci slávnostným Teba, Bože, chválime sme vzdali vďaku Bohu za naše vykúpenie.

 

Fotogaléria – BIELA SOBOTA (30.03.13)

{phocagallery view=category|categoryid=54|limitstart=0|limitcount=0}

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required