Viete čo je relikvia?

Viete čo je relikvia?

Relikvia je predmet, ktorý sa spája so ži­votom Ježiša Krista, Panny Márie, svätých, apoštolov a pod. Relikvii sa prisudzuje posvätná sila.

Relikvie poznáme:

– Skutočné ostatky z tela svätca alebo jeho šiat, či osobných vecí

– Na základe per contactum – dotýkania sa (votívne, relikvia z dotyku)

Relikvie sú uložené v relikviároch (schrán­ka na uchovávanie relikvií), vystavené v kostoloch, chrámoch, kláštoroch.

Aj v našom farskom kostole máme relikviu bl. Sr. Zdenky Schelingovej.

Sestra Zdenka, rodným menom Cecília Schelin­gová, sa narodila roku 1916 v Kri­vej na Orave. V roku 1943 zloži­la večné sľuby v Inštitúte milosrd­ných sestier Svä­tého kríža. Praco­vala ako zdravot­níčka – dva roky aj v Humennom. Ráno 29. februára 1952 ju štátna bezpečnosť zatkla, uväznila a podrobila vyšetrovaniu, ktoré bolo spojené s bezohľadným mu­čením.

 

17. júna 1952 bola odsúdená za údajnú velezradu na 12 rokov straty slobody a 10 rokov straty občianskych práv. Z väze­nia bola 16. apríla 1955 prepustená ako ťažko chorá a prijatá do nemocničného ošetrenia v Trnave. Sestra Zdenka zomre­la zaopatrená sviatosťami 31. júla 1955 o 7.45 hod. v trnavskej nemocnici. Dožila sa necelých 39 rokov.

V roku 1970 Krajský súd v Bratislave oslo­bodil sestru Zdenku – Cecíliu Schelin­govú od žaloby pre trestný čin velezra­dy. Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok v ce­lom rozsahu, a tým umožnil úplnú obči­anskoprávnu rehabilitáciu sestry Zdenky.

Svätý Otec Ján Pavol II. potvrdil blaho­rečenie sestry Zdenky Schelingovej. 14. septembra 2003 na sviatok Povýšenia Svätého kríža dostalo Slovensko prvú blahoslavenú – rehoľnú sestru z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža.

V našom farskom kostole máme reli­kviu sr. Zdenky. Je to drobný úlomok kosti. Je umiestnený v relikviári v tvare kríža na hlavnom oltári.

Spracované podľa www.sestrysvkriza.sk

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required