Sviatost manzelstva

Sviatosť manželstva

Je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi t.j. pred kňazom alebo diakonom. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Kto môže uzavrieť manželstvo

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

 1. Trvalý zväzok
 2. Milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku


Podmienky

 • Sobáš je potrebné nahlásiť najneskôr 3 mesiace pred plánovaným termínom. Dôvodom je, že ak ide o miešané manželstvo, vybavuje sa dišpenz, častokrát snúbenci pracujú alebo študujú mimo Kamenice nad Cirochou, a všetko nechávajú na poslednú chvíľu, kedy je málo času na vybavenie potrebných náležitostí.
 • Nevyhnutné je absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá bude prebiehať v týchto termínoch:
 • Kurz pozostávajúci z desiatich večerov
 1. cyklus: 01.02.2012 – 04.04.2012
 2. cyklus: 22.08.2012 – 24.10.2012
 • Kurz pozostávajúci z troch sobôt

21.01.2012, 28.01.2012 a 04.02.2012

 • Kurz pozostávajúci z predĺženého víkendu

20. – 22.07.2012

 • Predmanželskú prípravu je možné absolvovať aj v mieste pracovného pobytu či štúdia, ale snúbenci o tom musia priniesť potvrdenie.
 • Predtým než prichádzajú snúbenci do kancelárie farského úradu, nech navštívia matričný úrad (tam je potrebné predložiť rodný list a OP), kde vypíšu civilnú zápisnicu a potvrdenú matrikárkou prinesú do kancelárie farského úradu k spísaniu cirkevnej zápisnice.
 • Ak je niektorá zo stránok pokrstená mimo našej farnosti, prinesie svedectvo  o krste z farského úradu kde bola pokrstená (nesmie byť staršie ako 6 mesiacov).
 • Ak obidve stránky žiadajúce sobáš nepatria do našej farnosti (žijú aspoň 3 mesiace na inom mieste (porov. kán. 102 Kódexu kánonického práva)), prinesú licenciu – povolenie k sobášu z farského úradu aktuálneho bydliska (kán. 1115).


SNÚBENECKÉ NÁUKY 2012

Dávame Vám do pozornosti kurzy snúbencov, ktoré pripravujeme na rok 2012.
Keďže väčšina snúbencov si svadbu plánuje aj rok vopred,  ponúkame Vám termíny kurzov prípravy na manželstvo v značnom časovom predstihu, aby ste si do predsvadobných príprav zahrnuli aj kurz snúbencov.  Vzhľadom na doterajšie skúsenosti Vás prosíme, aby ste na termíny upozornili aj tých, ktorí možno nechodia pravidelne do kostola a viete o nich, že na budúci rok plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v našom kostole.
Pripravujeme: denný kurz , ktorý pozostáva z 3 sobôt a je vhodný najmä pre snúbencov, ktorí  nie sú obaja z Kamenice nad Cirochou a okolia, prípadne pracujú mimo miesta trvalého pobytu, či majú problém s pracovným časom, ktorý im neumožní  zúčastniť sa celého večerného kurzu.  Keďže kurz začína ráno od 9.00 a končí večer  o 18.00 h, je potrebné počítať aj s poplatkom na stravu a občerstvenie – cca 5 Eur na osobu a deň.
Termín kurzu: 21.01.2012, 28.01.2012 a 04.02.2012 v Cirkevnom centre voľného času –CCVČ v Snine
Večerný kurz pozostáva z 10 stretnutí  v stredu  so začiatkom o 17:30 h v CCVČ v Snine. Je vhodný pre tých snúbencov, ktorí  chcú informácie kurzu  dostávať postupne, kde majú väčší čas o nich diskutovať a tak dĺžka jednotlivých stretnutí  môže byť  viac variabilná ako pri dennom kurze.
Termíny kurzov:  01.02.2012 – 04.04.2012 22.08.2012 – 24.10.2012
Víkendový kurz zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda v niektorom rekreačnom zariadení. Je preto nevyhnutné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 50 Eur na osobu , keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest, prípadne sú pracovne veľmi vyťažení.
Termín kurzu:  20. – 22.07.2012
Veríme, že zodpovednou prípravou na manželstvo napomôžeme uzatvárať sviatostné kresťanské manželstvá, ktoré budú nielen žiť v súlade s Božím plánom, ale budú svojím životom svedčiť o tom, že  v manželstve sa dá žiť šťastne…
Vzhľadom na množiace sa prípady mladých snúbencov, ktorí pracujú v zahraničí a chcú uzavrieť sviatosť manželstva v kostole, ale nemajú čas na adekvátnu snúbeneckú prípravu, ponúkame Vám mimoriadny termín v období pred Vianocami prípadne medzi Vianocami a Novým rokom, kedy pripravujeme mimoriadny intenzívny kurz, ktorý prispôsobíme počtu nahlásených párov a upresníme aj termín konania.  Zdôrazňujeme, že tento kurz je pre snúbencov, kde aspoň jeden z nich pracuje v zahraničí a žiaden iný termín im nevyhovuje. Termín nahlásenia párov pre tento mimoriadny kurz je do konca novembra 2012!
Na  ktorýkoľvek kurz sa môžete prihlásiť už teraz v kancelárii farského úradu, ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom kurzov, môžete volať na č.t. 0905970956 – Čop Ján, prípadne mail:markac@zoznam.sk.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required