Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo

Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí bludy a utrpenie. Táto legenda je milým príbehom, ale vznik ruženca je o čosi zložitejší.

V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli čítať, bolo treba nájsť spôsob modlitby pre negramotných bratov. Na tento účel sa použila modlitba Pána – Otče náš. Bratia ju recitovali a na odpočítavanie modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči Panne Márii vzniká modlitba Zdravas Mária, ktorá sa stáva rozšírená a populárna. V rokoch 1410-1439 Dominik Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žaltár, kde sa nachádzalo 50 Zdravasov prepojených na úryvky z evanjelia. Dominikán Alan de la Roche (1428 – 1478) vydal jednotné vydanie tohto mariánskeho žaltára , ktorý sa počas jeho života začal nazývať „Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie“. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža Pia V. (1566 -1572), ktorý ho upravil a uviedol pre celú Cirkev. Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917 na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba „Ó Ježišu odpusť nám naše hriechy…“ a za pontifikátu Jána Pavla II. boli pridané desiatky ruženca svetla.
Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec.


Sú to :

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milosti.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí ho, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márnosti a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach, Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec nezahynú.
 6. Toho, kto chce zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatosti Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti zúčastní Božieho svetla a plnosti jeho milosti, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

V našej farnosti bolo ružencové bratstvo založené v roku 1943 a obnovené v roku 1997. Obnovy sa zúčastnil bývalý promotor páter Humbert Virdzek. Ružencové bratstvo pozostáva z 18 ruží t.j. 360 členov. Prvú nedeľu v mesiaci sa koná v kostole stretnutie členov pri pobožnosti posvätného ruženca a výmene ružencových tajomstiev. Mladšie členky pomáhajú pri rôznych akciách, ktoré sa organizujú vo farnosti.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required