Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa

Duchovná adopcia vznikla po zjaveniach vo Fatime. Stala sa odpoveďou na výzvu Božej Matky na ružencovú modlitbu, pokánie a zadosťučinenie za hriechy, ktoré najviac zraňujú jej Nepoškvrnené srdce.

Čo je duchovna adopcia
Duchovná adopcia je modlitbou za dieťa, ktorému hrozí zabitie v lone matky a modlitbou za jeho rodičov.

Podmienky a odporúčania

Trvá deväť mesiacov a spočíva v dennej modlitbe jedného tajomstva ruženca a zvláštnej modlitby za dieťa a jeho rodičov.

Ak by niekto zabudol niekoľko dní na modlitbu, duchovnú adopciu je potrebné predĺžiť presne o toľko dní. Ak by sa niekto zabudol dlhšiu dobu modliť za dieťa – napríklad týždeň – je potrebné obnoviť vnútorný skutok duchovnej adopcie.

K modlitbám možno priložiť predsavzatia, ktoré nie sú vo svedomí záväzné.
Niektoré predsavzatia: častá svätá spoveď a Sväté prijímanie, adorácia Eucharistie, čítanie Svätého písma, post o chlebe a vode, boj do zlozvykmi, pomoc núdznym, dodatočné modlitby.
Nie je správne dávať si predsavzatia, ktoré nie sú zrealizovateľné. Duchovnú adopciu môže prijímať každý okrem detí, ktoré to môžu uskutočňovať len pod dozorom rodičov.

Vyššie uvedeným spôsobom možno adoptovať jednorázovo len jedno dieťa. Nemôžeme vedieť, ktoré je nami adoptované dieťa tu na tejto zemi, hoci vo večnosti to budeme vedieť. Tu na zemi vyberá pohlavie, rasu, národnosť Boh. On vie, koľko konkrétne dieťa potrebuje modlitieb a vie, koľko je v našom srdci ochoty a v našom živote možností. Po duchovnej adopcii je vhodné prijať súkromný sľub. Je nutné, aby sme sľub vykonali súkromne pred obrazom Ukrižovaného Krista alebo jeho Matky.

Text súkromného sľubu:

„Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo.“ Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (M. M.), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (…) beriem do Duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:

– jedno tajomstvo posvätného ruženca,

– modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím

– (prípadne) dobrovoľné predsavzatie(a)…

Každodenná modlitba adoptívneho rodiča:

Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a sv. Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám. Amen.

Po splnení týchto podmienok, po deviatich mesiacoch, môžeme mať istotu, že sme sa pričinili o záchranu jedného konkrétneho človeka.

Modlitby za nenarodené deti začíname 25.3.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required