PRÍPRAVA NA SVÄTÚ SPOVEĎ

Je zvykom, že pred piatou pôstnou ne­deľou sa zahaľujú kríže. Každoročne tento úkon navodzuje predveľkonočnú atmosfé­ru, vrcholenie pôstneho obdobia a čas, keď prosíme o odpustenie hriechov. Zvyknem v tomto čase aj pri svätých omšiach spytovať svedomie sebe i účastníkom bohoslužieb.

Dobrá spoveď nepredpokladá svätého spovedníka alebo to, že musí trvať aspoň päť, či desať minút. Ak by sme to videli tak­to, veľmi by sme sa mýlili. Dobrá spoveď je tam, kde k nej pristupuje človek kajúci, človek, ktorý si dôkladne spytoval svedo­mie, človek úprimne prosiaci o odpustenie svojich hriechov, ktoré si pravdivo uzná a pomenuje.

Neviem, či sa nám podarí zmieriť s Bo­hom vo sv. spovedi počas týchto náročných dní. Ale o to viac prosím, ak sa naskytne možnosť sv. spovede, nehovorme o svojich chorobách, ani o hriechoch iných… Neho­vorme o svojich „dobrých“ skutkoch, ani o tom, že nie sme o nič horší ako ostatní, že žijeme, ako aj iní žijú….

Pomenujme jednoducho a pravdivo svo­je hriechy a vzbuďme si úmysel už do nich neupadnúť, znova ich nekonať…

Toto je cesta k dobrej spovedi, k odpuste­niu. Nech nám k tomu pomôže aj nasleduj­úcich niekoľko otázok.

PRVÉ PRIKÁZANIE: Pochy­boval som o existencii Boha alebo som ju popieral? Odmie­tal som veriť v to, čo nám Boh zjavuje? Veril som veštkyniam, horoskopom, vykladačom snov, okultným praktikám, ta­lizmanom pre šťastie, výkladu z kariet, z dlane, rôznym sean­som a reinkarnácii? Popieral som, že som katolík? Zanechal som katolícku vieru? Veno­val som každý deň čas Bohu v modlitbe? Miloval som Boha celým svojím srdcom? Zúfal som si alebo som sa opovážlivo spoliehal na Božie milosrden­stvo? Mal som vo svojom živo­te falošných bôžikov, ktorým som venoval väčšiu pozornosť ako Bohu, ako sú naprí­klad peniaze, profesia, drogy, TV, sláva, pô­žitky, majetky, atď.?

DRUHÉ PRIKÁZANIE: Rúhal som sa Bohu alebo som Boha urážal? Bral som Božie meno nadarmo alebo s ľahostajnou nedban­livosťou? Klial som alebo som porušil prísahu či sľub? Prejavo­val som hnev voči Bohu? Robil so si posmech z posvätných vecí?

TRETIE PRIKÁZANIE: Vyne­chal som nedeľnú svätú omšu alebo svätú omšu v prikázaný sviatok zo svojej vlastnej viny? Prichádzal som načas na svätú omšu? Neodchádzal som pris­koro? Pracoval som v nedeľu aj vtedy, keď to nebolo nevyhnut­né? Vyčlenil som si nedeľu ako deň odpočinku a deň pre rodi­nu? Preukazoval som úctu Kristovi v Naj­svätejšej Sviatosti Oltárnej?

ŠTVRTÉ PRIKÁZANIE: Neposlúchal som alebo nerešpektoval som svojich rodičov alebo legitímnych nadriadených? Zane­dbával som svoje povinnosti voči manželo­vi, manželke, deťom, rodičom? Zanedbával som to, aby som v náboženských veciach bol dobrým príkladom pre svoju rodinu? Zanedbal som aktívny prístup k umožneniu náboženskej výchovy a formácie pre svoje deti? Zanedbával som svoje vzdelávanie v pravom učení Cirkvi? Spôsobil som pohor­šenie slovom alebo skutkom, osobitne vo vzťahu k mladým ľuďom? Stal som sa prí­činou toho, že niekto zanechal svoju vieru? Spôsoboval som napätie a konflikty vo svo­jej rodine? Staral som sa o svojich starých a chorých príbuzných? Naplno som si zaslúžil svoju každodennú mzdu? Dával som spra­vodlivú mzdu svojim zamestnancom?

PIATE PRIKÁZANIE: Zabil som alebo fy­zicky zranil niekoho? Bola som na potrate alebo som radil/a niekomu inému, aby šiel na potrat? (Ten ktorý poskytne potrat, je automaticky exkomunikovaný, ako aj ten, ktorý sa zúčastní na potrate, Kánon 1398. Exkomunikácia môže byť sňatá vo sviatosti zmierenia.) Používala som antikoncepčné pilulky alebo som vyžadoval od manželky, aby ich brala (bez ohľadu na to, či som si uvedomoval/la alebo nie, že antikoncepč­né pilulky abortujú zárodok pri počatí)? Po­kúsil som sa o samovraždu? Podieľal som sa na alebo som schvaľoval ,,milosrdné zabi­tie“ (eutanáziu)? Prejavoval som hnev, ne­trpezlivosť, závisť, neláskavosť, pýchu, po­mstychtivosť, žiarlivosť voči iným ľuďom, bol som lenivý? Dával som zlý príklad zneu­žívaním drog, nadmerným pitím alkoholu, konfliktami, bitkami, hádkami? Zneužíval som nejakým spôsobom svoje deti?

ŠIESTE A DEVIATE PRIKÁZANIE: Úmy­selne som prechovával nečisté myšlienky a túžby? Používal som nečisté alebo suges­tívne slová? Hovoril som nečisté príbehy a vtipy? Počúval som ich? Zámerne som sa pozeral na nečisté televízne programy, videá, hry, obrázky, filmy? Schválne som čítal nečisté materiály? Konal som nečisté skutky na svojom tele (masturbácia)? Spá­chal som nečisté skutky s inou osobou – smilstvo (predmanželský pohlavný styk), cudzoložstvo (pohlavný styk s inou osobou mimo svojho manželstva)? Praktizoval som antikoncepciu (tabletky, prostriedky, preru­šovaná súlož)? Oženil/vydala som sa alebo som radil/a niekomu zosobášiť sa mimo Cirkvi? Vyhýbal som sa príležitostiam na nečistotu? Snažil som sa kontrolovať svoje myšlienky? Podieľal som sa na homosexu­álnej aktivite? Rešpektoval som všetkých ľudí opačného pohlavia alebo som sa na iných ľudí pozeral ako na predmety? Dal som si ja alebo môj manželský partner/ ka urobiť sterilizáciu? Zneužíval som svoje manželské práva?

SIEDME A DESIATE PRIKÁZANIE: Kra­dol som, podvádzal som, pomáhal som pri tom alebo som nabádal iných, aby kradli alebo si ponechali ukradnuté veci? Urobil som nápravu za ukradnuté veci? Plnil som si svoje zmluvné záväzky? Dával som ale­bo prijímal som úplatky? Platil som účty a faktúry? Hazardoval som, špekuloval som? Odopieral som svojej rodine nevyhnutné životné prostriedky? Márnil som čas v práci, v škole, doma? Závidel som iným ľuďom ich majetky a vlastníctvo? Robil som z hmot­ných statkov zmysel svojho života?

ÔSME PRIKÁZANIE: Klamal som? Zá­merne som klamal a podvádzal iných alebo ranil a poškodil iných svojimi lžami? Pri­sahal som krivo? Ohováral a klebetil som, zverejňoval som o iných ľuďoch ich chyby a hriechy? Nezachovával som tajomstvo vo veciach, ktoré majú byť dôverné?

ĎALŠIE HRIECHY: Postil som sa na Po­polcovú stredu a Veľký piatok? Nebol som na svätom prijímaní počas veľkonočného obdobia? Šiel som na sväté prijímanie v stave smrteľného hriechu? Zachoval som eucharistický pôst pred svätým prijímaním, jednu hodinu bez potravy a nápojov (s vý­nimkou vody a liekov)? Zle som si vykonal spoveď? Prispieval som na potreby Cirkvi? Angažoval som sa v charitatívnych a iných dobrých dielach?

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required