Adoptovali sme bohoslovca

Už niekoľko rokov máme adoptovaného chlapca z Konga. Volá sa Patrice. V pokladničke, ktorá je určená pre milodary na adopciu sa nám nazberalo viac peňazí, ako potrebujeme pre Patriceho. Preto sme sa rozhodli pomôcť ešte niekomu. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkli možnosť adoptovať si bohoslovca z niektorej misijnej krajiny a svojimi prostriedkami mu pomôcť na jeho ceste ku kňazstvu. Zareagovali sme na túto ponuku a dostali sme tento list.

Veľadôstojný pán farár a milí farníci,

Na základe vášho záujmu vám prideľujeme seminaristu menom Nestor OUATTARA, študenta teológie v kňazskom seminári v africkej krajine Burkina Faso. Seminarista Nestor je aktuálne študentom 1. ročníka teológie a jeho formácia ku kňazstvu by mala trvať do roku 2023. Po ukončení celého štúdia by mal byť vysvätený za kňaza.

Výška podpory pre vášho seminaristu na jeden akademický rok je 600,-€. Školné za vášho seminaristu za každý ďalší školský rok  je potrebné uhradiť až po potvrdení o jeho nástupe do ďalšieho ročníka po prázdninách, čo vám zakaždým oznámime. Seminarista sa totiž môže rozhodnúť prerušiť alebo ukončiť formáciu v seminári alebo ho diecézny biskup môže preložiť do iného seminára.

Prosím vás, aby ste seminaristu v priebehu formácie až do kňazskej vysviacky sprevádzali okrem finančnej podpory aj svojimi modlitbami.

V mene Pápežských misijných diel vám ďakujem za vašu pomoc pri šírení Evanjelia v misijných krajinách a za vašu obetavosť pri podpore seminaristu. S úctou a modlitbou Ivan Kňaze, Národný riaditeľ PMD

Niekoľko údajov o seminári

Pápež Pavol VI. Adresoval v júli 1969 Cirkvi v Afrike nasledujúce slová: „Vy, Afričania, sa odteraz stávate svojimi vlastnými misionármi.“ Odpoveďou biskupov na túto historickú výzvu Svätého Otca bolo pri príležitosti 75. výročia evanjelizácie Hornej Volty (dnešnej Burkiny Faso) rozhodnutie o zriadení Kňazského seminára sv. Jána Krstiteľa v hlavnom meste Ouagadougou vo februári 1977.

V súčasnosti študuje v seminári 115 bohoslovcov a vyučuje v ňom 8 kňazov. 9 profesorov prednáša v seminári externe. Ďalších 32 seminaristov pôsobí v akademickom roku 2019/2020 vo farnostiach v rámci pastoračnej stáže.

Niekoľko údajov o seminaristovi

NESTOR OUATTARA        Dátum narodenia: 26. februára 1995

Súrodenci: 4 Príbeh povolania: „Túžbu stať sa kňazom a slúžiť Kristovi som pocítil, keď som mal 12 rokov. Po skončení prvého stupňa základnej školy som preto vstúpil do malého seminára. Štúdium som ukončil maturitou a požiadal som o vstup do veľkého seminára. Otec biskup súhlasil a svoju kňazskú formáciu som začal najprv ročnou duchovnou prípravou a po nej trojročným štúdiom filozofie. Dnes študujem teológiu v Kňazskom seminári a modlím sa, aby som sa stal kňazom podľa srdca Ježiša Krista a s pokorou mu slúžil vo svojich bratoch a sestrách. O pomoc a ochranu počas formácie prosím aj Pannu Máriu.“

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required