Rodinná biblická súťaž

Svätý otec František vyhlásil rok 2020 za rok Božieho slova. Vo farnostiach sa konajú rôzne aktivity, pri ktorých sa veriaci snažia viac sa priblížiť a viac spoznať Božie slovo. A samozrejme, že naša farnosť nemôže zaostať. A tak nás duchovný otec pozval zapojiť sa do farskej rodinnej biblickej súťaže. Zapojiť sa mohli trojčlenné družstvá bez ohľadu na vek. Každý mesiac budú čítať jednu z kníh svätého Písma a v závere mesiaca bude nasledovať vedomostný kvíz. Prvá z kníh, ktorá sa čítala, bola prvá kniha starého zákona Genezis. V nedeľu 9. februára sa súťažiaci, ale aj „pozorovatelia“ z radov veriacich, stretli vo farskom kostole na prednáške. Prednášajúcim bol dp. Peter Kuriško, kaplán z Belej nad Cirochou. V úvode prednášky sa všetci prítomní pomodlili spoločne desiatok sv. ruženca. Potom nasledovala prednáška obohatená o výrazy v hebrejčine, čo bol jazyk, v ktorom bola biblia napísaná či prezentáciou, ktorá určite zodpovedala na mnohé otázky, ktoré vyvstali pri čítaní knihy. Po prednáške sa súťažiaci presunuli do pastoračného centra na kvíz. Ten pozostával z dvoch častí. V prvej, písomnej, bolo treba zodpovedať na 23 otázok. Na niektoré otázky vedeli súťažiaci odpovedať hneď, s niektorými sa potrápili.  Po prvej časti bola krátka prestávka.  V druhej časti už opadla tréma, a tak sa prítomní aj pobavili pri niektorých odpovediach, nakoľko táto časť bola ústna a súťažiaci si mohli vybrať z piatich tém. Víťazom sa však mohlo stať iba jedno družstvo, a tentokrát to boli Blahovci – otec Pavol, mama Lucia a ich najstaršia dcéra Miška. Rodinka sa s nami v krátkom rozhovore podelila so svojimi pocitmi.

  1. Milá rodinka, stali ste sa víťazom prvého kola farskej biblickej súťaže. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa prihlásili do tejto súťaže?

Chceli sme čítať sväté písmo popri tom sa aj zabaviť  niektoré veci si aj viac uvedomiť. Celé prvé kolo malo tak rodinnú atmosféru a cítili sme sa veľmi príjemne.

  • Ako ste sa pripravovali na túto súťaž? Čítavali ste spolu, alebo každý z vás čítal nejakú časť knihy Genezis?

Čítali sme všetci spolu.

  • Čo  vám dáva táto súťaž?

Novú obrázkovú bibliu. Ale nie, prehĺbili sme si svoje vedomosti a taktiež spolu strávili pekné poobedie.

  • S akým cieľom ste šli do tejto súťaže? Zvíťaziť? Niečo nové sa dozvedieť?

Určite s cieľom zabaviť sa a dozvedieť niečo nové. Výhra je len malý bonus k tomu.

Rodinke blahoželáme a ďakujeme za rozhovor.

Do ďalšieho kola čítame knihu Skutky apoštolov.

Túto knihu nového zákona nepomenoval jej autor, ale stará cirkevná tradícia, ktorá názvom skutky apoštolov už od polovice 2. stor. označovala spis pripisovaný Lukášovi, autorovi tretieho evanjelia. Názov však nevystihuje obsah knihy, lebo nerozpráva o skutkoch všetkých apoštolov, ale iba o činnosti apoštolov Petra a Jána a najmä o misionárskej práci apoštola Pavla, pritom uvádza aj kratšie správy o Štefanovi, Filipovi, Barnabášovi a Jakubovi, ktorí neboli apoštolmi v užšom zmysle slova.

Ak vás zaujala táto súťaž, ešte stále je možnosť zapojiť sa. Súťaž bude mať 5 kôl, ktoré je potrebné absolvovať. Šieste kolo bude pre tých, ktorým bude chýbať jedno kolo.

Andrea

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required