Boh povoláva ku kňazstvu

Kňazstvo je sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad.

Účinky sviatosti:

 • Rozmnožuje posväcujúcu milosť ako pri každej sviatosti živých, ktorá pomáha prijímateľovi vykonávať povinnosť zvereného úradu.
 • Udeľuje sviatostný charakter – vtláča do duše nezmazateľný znak. Ten spôsobuje, že sviatosť kňazstva nemožno opakovať a znemožňuje návrat vysväteného do laického stavu. Ostáva diakonom, kňazom alebo biskupom naveky.
 • Udeľuje sviatostnú moc, čiže duchovné moci pre svoj úrad: diakon – moc posluhovať biskupovi a kňazovi pri slávení Eucharistie, kňaz – konsekračnú moc (premieňať Eucharistiu) a absolútnu moc (moc odpúšťať hriechy), biskup – moc ordinovať (svätiť).

Prijímateľ sviatosti:

 • Platne môže sviatosť kňazstva prijať jedine pokrstený muž.

Podľa svedectva Svätého písma 1 Kor 14, 34; Flp 1, 1; 1 Tim 2, 11, aj podľa stálej praxe Cirkvi sa hierarchické moci udeľovali a udeľujú len mužom.

Prijímateľ kňazstva v Latinskej cirkvi sa zrieka manželstva v prospech spojenia sa s Kristom a v službe blížnym zamerať sa na trvalé hodnoty – čo je obsahom celibátu . V Latinskej cirkvi sa sviatosť posvätného stavu v stupni kňazov (presbyterát) udeľuje spravidla len kandidátom, ktorí sú ochotní slobodne prijať celibát a verejne osvedčia svoju vôľu zachovávať ho z lásky k Božiemu kráľovstvu a k službe ľuďom.

Dovolené prijímať kňazskú vysviacku má len ten:

 • Kto je pokrstený a prijal sviatosť birmovania.
 • Diakonom sa môže stať od 23. roku veku (spravidla po piatom ročníku teologického štúdia).
 • Kňazom po dovŕšení 25. roku veku s odstupom aspoň 6 mesiacov od diakonského svätenia.

PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Keďže kňazská formácia v sebe zahŕňa aj vysokoškolské štúdium teológie, uchádzači o prijatie do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach musia absolvovať aj prijímacie pohovory na Katolícku univerzitu v Ružomberku, presnejšie na jej Teologickú fakultu, so sídlom v Košiciach.

Na prijímacie konanie sa treba prihlásiť súčasne:

 • jednak elektronicky na stránke Teologickej fakulty. Tu nájdeš prístup k elektronickej prihláške. (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia)
 • a tiež poštou (treba poslať vyplnené tlačivo prihlášky na vysokú školu spolu s prílohami, ktoré sú uvedené nižšie) pozn.: Tlačivo prihlášky sa dá zakúpiť v predajniach ŠEVT alebo v iných predajniach s tlačivami.

Termín podania prihlášky na štúdium: do 30. marca 2018.

Keďže prijímací proces v sebe zahŕňa viacero osobných stretnutí s každým uchádzačom, prosíme, aby ste prihlášku doručili čo najskôr – ideálne do konca februára.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35,– €

Platbu treba vykonať šekom na účet príjemcu:

Štátna pokladnica Bratislava,

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice

Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755

Variabilný symbol: 1510501 (Informácia pre prijímateľa: „PP“)

Konštantný symbol: 0308

Ústrižok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky!

Ďalšie podrobnosti je možné nájsť tu: Informácie o prijímacom konaní na rok 2018/2019

Prílohy prihlášky

 • rodný list (úradne overená kópia).
 • krstný list – nie starší ako 3 mesiace (dva exempláre).
 • cirkevný sobášny list rodičov.
 • maturitné vysvedčenie (ak je získané v cudzine, vyžaduje sa nostrifikácia pre SR), resp. polročné vysvedčenie z maturitného ročníka (dve úradne overené kópie).
 • pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom (dve úradne overené kópie).
 • štruktúrovaný životopis (dva exempláre).
 • lekárske svedectvo o spôsobilosti štúdia na vysokej škole (priamo do prihlášky).
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity (vlastnou formuláciou)
 • odporúčanie farára trvalého bydliska pre prijatie na štúdium na Katolíckej univerzite (vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote – stav, rodina a pod.).
 • odporúčanie farára trvalého bydliska pre prijatie do kňazského seminára (vyjadrenie o bezúhonnosti, spôsobilosti a zrelosti uchádzača, o jeho rodinnom zázemí, o znakoch duchovného života a kňazského povolania). (Ak farár trvalého bydliska nepozná uchádzača, je treba doložiť vyjadrenia od iného kňaza, ktorému je uchádzač dostatočne známy. U rehoľníkov sa vyžadujú odporúčania vlastného predstaveného.)
 • žiadosť o prijatie do seminára (formulácia vlastnými slovami)
 • motivačný list (kandidát vlastnými slovami objasní, prečo sa hlási do kňazského seminára)

Prihlášku je potrebné zaslať na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta

Hlavná 89, 041 21 Košice

 

PRIJÍMACIE POHOVORY

Prijímacie pohovory do Kňazského seminára pozostávajú z troch častí:

 1. psychologické testy
 2. samostatný pohovor pre prijatie do kňazského seminára
 3. prijímacie skúšky na Teologickú fakultu. Kritéria prijatia:
  • prospech na strednej škole: max. 20 bodov
  • písomný test: max. 80 bodov
  • písomná práca: max. 20 bodov
  • ústny pohovor: max. 20 bodov

 

Študijná literatúra:

 • gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
 • Sväté Písmo
 • Katechizmus Katolíckej Cirkvi (SSV 1998)
 • Ján Pavol II.: Encyklika: Ecclesia de Eucharistia
 • Benedikt XVI.: Encyklika: Deus Caritas est

Dejiny týkajúce sa Katolíckej Cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc dejepisu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required