NEDEĽA

NEDEĽA


Svet sa mení, no kríž zostáva. Zostáva nemenná láska Boha. Kríž nám zjavuje ako Boh miluje svet. Zjavuje Boha, ktorý je láska.   Zjavuje moc lásky.

Láska sa zjavuje cez obetu. Nikto pre nás na svete neurobil to čo Ježiš, obetoval sa za nás. Dal nám svojho Otca, svoju Matku, svoj Život. Ježiš umiera za nás, aby sme my mohli žiť.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba…“ „Kresťan, to človek na kríži.“ (sv. Ján Pavol II.)

Záver misií: Pri svätej omši o 14.30 pátri misionári požehnali misijný kríž, na ktorom pribudol nový dátum: 2014. Pri tomto kríži môžeme dvakrát ročne získať odpustky, v deň požehnania kríža a na sviatok Povýšenia sv. kríža. Po požehnaní krížov, ktoré sme si doniesli, sme si obnovili svoje krstné sľuby a v závere sme prejavili svoju vďaku nebeskému otcovi zaspievaním TeDeum.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required