Pomazanie chorých v našej farnosti

Pomazanie chorých v našej farnosti

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5, 14-15).

Tieto slová apoštola Jakuba sú aktuálne najviac na sviatok Lurdskej Panny Márie. V tento deň je celosvetový deň chorých, ktorý vyhlásil ešte v roku 1992 pápež Ján Pavol II. a tento rok to bol už 22. rok. Aj v našej farnosti sme si tento deň pripomenuli a tak sa udeľovala sviatosť pomazania chorých starším a chorým veriacim. V piatok 14.2. vo filiálnom kostole a v sobotu 15.2. vo farskom kostole pristúpilo niekoľko desiatok veriacich k tejto sviatosti. Jednou z podmienok na prijatie tejto sviatosti  je byť v stave posväcujúcej milosti, t. j. nemať na duši hriech.

Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: “Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen.

A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.” Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum – eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required