Misijné združenie Ducha Svätého

Misijné združenie Ducha Svätého

    V našej farnosti vzniklo spoločenstvo misijné združenie Ducha Svätého 
v marci 2003. Od tejto doby si uctievame Ducha Svätého pravidelne, každý
tretí pondelok v mesiaci, modlitbami danými z centra MZDS, ktoré riadi rehoľná
sestra Pavla Peštová.
Toto misijné združenie sídli v Ivanke pri Nitre. Členovia Združenia spolu
s Misijnými sestrami Služobnicami Ducha Svätého pomáhajú plniť misionársku
úlohu Cirkvi. Svojimi modlitbami, obetami a životom viery pomáhajú pri šírení
Božieho kráľovstva v dnešnom svete.

     Silu pre svoj vlastný kresťanský život a pre kresťanské svedectvo
čerpajú z tajomstva prebývania Trojjediného Boha v duší, z milosti sviatosti
krstu a birmovania i ostatných sviatostí. Svoju osobu a svoj život zasväcujú
Duchu Svätému a denne sa oddávajú jeho vedeniu.
    Meno „Misijné Združenie Ducha Svätého“ obsahuje aj to, že tu ide 
o osobné spoločenstvo s Duchom Svätým a tým aj o spojenie s nebeským
Otcom a s Ježišom Kristom a o spoluúčasť na misionárskom poslaní Cirkvi.
Z pomenovania Združenia vysvitá, že členovia majú intenzívne uctievať
Ducha Svätého a svoje modlitby obetujú :
 • za rozšírenie Božieho kráľovstva vo svete
 • za zjednotenie odlúčených kresťanov
 • za zveľadenie kresťanského života v rodinách
 • za kňazské a rehoľné povolania
 • za misionárov a ich diela vo svete.
    Misijné sestry služobnice DS nás denne zahŕňajú do modlitieb a okrem 
toho je každý tretí pondelok v mesiaci slúžená sv. omša za členov tohto
združenia. Popoludní do adorácie prinášajú tiež nás aj naše záležitosti.
Členom združenia sa môže stať každý kresťan katolík, keď o to požiada. 
Slúži na to prihláška.
Patróni Združenia: 
Panna  Mária, Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého, Matka Ježišova
a naša matka,
Svätí anjeli, Boží poslovia, ktorí sa ustavične klaňajú pred Božou tvárou,
Svätá Terezka, patrónka misií,  ktorú Duch Svätý naplnil vrúcnou láskou 
k Bohu a k blížnym a horlivou obetavosťou za záchranu duší,
Bl. Arnold, zakladateľ troch misijných spoločností, v ktorých sa horlivo 
pestuje úcta k Duchu Svätému.
    Nemocní a pripútaní na lôžko sa tiež môžu začleniť do MZDS. To, čo 
nie sú schopní vykonávať aktívne, nech doplnia obetovaním svojich bolestí
a útrap na oslavu Ducha Svätého, aby v jeho sile dokázali všetko trpezlivo
znášať a aby tak prispievali na rozšírenie evanjelia vo svete a svojimi modlitbami
zvolávali Božie požehnanie na práce misionárov  misijných sestier.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required